Ako má samospráva zverejňovať informácie o činnosti zastupiteľstva

Čo robiť, ak chcete získať informácie o činnosti obecného, miestneho alebo mestského zastupiteľstva? Zverejňuje ich vaša obec, mestská časť alebo mesto v súlade so zákonom?

 

Obecné zastupiteľstvo je spolu so starostom jedným z dvoch orgánov obce (§ 10 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.). Tvoria ho poslanci zvolení v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky (§ 11 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.). Zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce (§ 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.).

 

Rokovanie zastupiteľstva je zásadne verejné. Neverejné je iba v prípade, že rokuje o informáciách alebo veciach chránených podľa osobitných zákonov. Na rokovaní možno udeliť slovo ktorémukoľvek z obyvateľov obce (§ 12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb.§ 12 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb.).

 

Zákon o obecnom zriadení stanovuje, že návrh programu obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva (§ 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.).

 

Zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenia. Návrh nariadenia obec zverejní najmenej 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva na obecnej tabuli, na webstránke, ak ju má zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým (§ 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.).

 

Zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce. Návrh rozpočtu a záverečného účtu musia byť pred schválením zverejnené najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým (§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).

 

Zákon stanovuje, že na zverejňovanie informácií obecnými zastupiteľstvami, mestskými zastupiteľstvami a miestnymi zastupiteľstvami a zastupiteľstvami samosprávy vyššieho územného celku sa primerane použije úprava týkajúca zverejňovania informácií Národnou radou Slovenskej republiky (§ 5 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.§ 5 ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z.). Zastupiteľstvo je povinné aktívne zverejniť najmä:

a) termíny jeho zasadnutí a zasadaní komisií a návrh programu rokovania,

b) zápisnice z verejných zasadnutí,

c) texty predložených návrhov všeobecne záväzných nariadení,

d) texty schválených všeobecne záväzných nariadení,

e) údaje o dochádzke poslancov zastupiteľstva na jeho zasadnutia a na zasadnutia jeho komisií,

f) výpisy o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí zastupiteľstva okrem prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnej schôdzi.

 

Mestá takéto informácie musia zverejňovať aj na svojej webstránke. Pri návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce síce zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení nestanovuje priamo povinnosť zverejniť ich aj na webstránke obce, ale stanovuje povinnosť zverejniť ich spôsobom v obci obvyklým. Keďže mestá majú povinnosť mať zriadenú webstránku (§ 6 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.), za spôsob informovania v obci v obvyklý je potrebné považovať aj zverejnenie informácie na webstránke.

 

V prípade obcí, ktoré majú zriadenú webstránku platí, že ak na webstránke zverejňujú aj ďalšie informácie o svojej činnosti, majú povinnosť zverejňovať tam aj informácie o činnosti zastupiteľstva, pri ktorých zákon predpokladá zverejnenie.

 

Dobré príklady z prostredia samosprávy:

Mesto Prešov prehľadne zverejňuje informácie o jednotlivých zasadnutiach mestského zastupiteľstva, a to vrátane návrhu programu s materiálmi k jednotlivým bodom programu, zápisnice, informácie o účasti poslancov, informácie o hlasovaní poslancov, informácie o jednotlivých prerokovávaných bodoch programu spolu so zvukovými záznamami. Presvedčte sa sami na webstránke mesta Prešov tu.

Videozáznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva v Prešove sú pre širokú verejnosť k dispozícii už aj na osobitnom kanáli mesta na YouTube – pozrieť si ich možno tu.

Mesto Prešov prehľadne zverejňuje i informácie o jednotlivých zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva. Presvedčte sa sami na webstránke mesta Prešov tu.

Mesto Prešov zverejňuje tiež informácie o jednotlivých zasadnutiach mestskej rady. Presvedčte sa sami na webstránke mesta Prešov tu.

 

Obec Liesek je príkladom, že prehľadné zverejňovanie pozvánok, uznesení a zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva nemusí byť len „doménou“ miest. Viac nájdete na webstránke obce Liesek tu.

 

Obec Beluša zverejňuje nielen plán zasadnutí obecného zastupiteľstva, ale prehľadne tiež uznesenia a  zápisnice, ako i hlasovania a účasť poslancov, pričom nedávno pribudli na webstránke obce i videozáznamy zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. Viac na webstránke obce Beluša tu a tu.

 

Zlé príklady z prostredia samosprávy:

Chýbajúce pozvánky, uznesenia či zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Brunovce nie sú výnimkou. Presvedčte sa sami na webstránke obce Brunovce tu a tiež na stránkach občana obce Juraja Kuklu tu.

 

Zakazovať občanom nakrúcať si zasadnutie zastupiteľstva sa neopláca. Presvedčila sa o tom i liptovská obce Vlachy. Viac v článku denníka SME tu.

 

Dobré príklady z prostredia občianskej spoločnosti:

Vyššie spomínaný dobrý príklad zverejňovania informácií o činnosti mestského zastupiteľstva a jeho komisií, ako i mestskej rady v meste Prešov ešte prednedávnom nebol realitou. Stalo sa tak i vďaka tlaku Richarda Drutarovského, poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý v čase, kedy tieto informácie mestom zverejňované v takom rozsahu neboli, zverejňoval materiály prerokovávané mestským zastupiteľstvom na svojej webstránke. Viac sa o súvislostiach dozviete na jeho osobnej webstránke tu.

 

Príklad, že videozáznam zo zasadnutia zastupiteľstva nemusí byť len „mestským huncútstvom,“ a že sa dá realizovať i v prostredí obce, ba dokonca aktívnymi občanmi, hoci za nevôle starostky, si môžete pozrieť sami tu.

 

Aktualizované k 15 | 02 | 2013.

Poznáte iné dobré či zlé príklady, na ktoré by bolo vhodné upozorniť? | Odkážte nám

 

SÚVISIACE INFORMÁCIE:

 

Ako má samospráva zverejňovať informácie o všeobecne záväznom nariadení

Ako má samospráva zverejňovať informácie o rozpočte

Ako má samospráva zverejňovať informácie o záverečnom účte

 

Čo robiť, ak informácie o činnosti zastupiteľstva nie sú zverejnené samosprávou alebo sú zverejnené len čiastočne a chcete ich získať?

 

 

Ako získať informáciu

o činnosti zastupiteľstva 

 

Ak obec nemá webstránku alebo na svojej webstránke nezverejňuje informácie, ktoré hľadáte, môžete si tieto informácie od obce vyžiadať na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon č. 211/2000 Z. z.) – ide o informácie, ktoré je obec povinná sprístupniť.

 

1 | Ako postupovať pri podávaní žiadosti o informácie?

 

2 | Ako postupovať, keď vám obec vôbec neodpovedala na vašu žiadosť?

 

3 | Ako postupovať, keď vám obec odmietla sprístupniť požadované informácie?

 

4 | Ako postupovať, keď vám obec nesprístupnila informácie ani po využití opravných prostriedkov?