Ako má samospráva zverejňovať informácie o rozpočte

Čo robiť, ak chcete získať informácie o rozpočte obce a o tom, či rozpočet obce – jeho navrhované znenie, schválené znenie a zmeny schváleného znenia  – boli zverejnené samosprávou v súlade so zákonom?

 

Rozpočet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo, obvykle jeho návrh predkladá na rokovanie zastupiteľstva starosta obce.

 

K návrhu rozpočtu obce ešte pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve vypracúva odborné stanovisko hlavný kontrolór obce (§ 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.).

 

Platí, že pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).

 

Zákon priamo nedefinuje termín „spôsob v obci obvyklý“ a definíciu ponecháva na obci. Obec môže definovať „spôsob v obci obvyklý“ napríklad v štatúte obce. Za spôsob v obci obvyklý možno považovať:

  • oznámenie vyvesením na úradnej tabuli obce,
  • oznámenie zverejnením na internetovej adrese obce (teda na webstránke obce, ak ju obec prevádzkuje),
  • vyhlásenie oznámenia v obecnom rozhlase (ak v obci je prevádzkovaný obecný rozhlas a ak je tento prostriedok používaný obvykle na oznámenia určené obyvateľom),
  • oznámenie v obecných novinách (ak ich obec vydáva a ak je tento prostriedok používaný obvykle na oznámenia určené obyvateľom),
  • oznámenie v obecnej televízii (ak v obci je prevádzkovaná obecná televízia a ak je tento prostriedok používaný obvykle na oznámenia určené obyvateľom).

 

Návrh rozpočtu obce a návrh jeho zmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo a v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta (§ 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.). V prípade schvaľovania zmien rozpočtu by tieto mali byť taktiež zverejnené najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, ako je to v prípade návrhu rozpočtu.

 

Ak návrh rozpočtu obce na nasledujúci rozpočtový rok neschváli obecné zastupiteľstvo do 31. decembra bežného roka, hospodári obec podľa rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka, ide teda o rozpočtové provizórium (§ 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.).

 

Zákon o obecnom zriadení explicitne neustanovuje, že by schválené znenie rozpočtu muselo byť obcou zverejnené tak, ako to uvádza v prípade všeobecne záväzných nariadení, ktoré musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala. Takú povinnosť samosprávam neurčuje ani zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Napriek tomu je obvyklé, že samosprávy schválené znenie rozpočtu v úplnej alebo čiastočnej podobe zverejňujú aspoň na webstránkach, ak ich prevádzkujú. Základné obsahové náležitosti rozpočtu stanovuje zákon (zákon č. 583/2004 Z. z.).

 

 

Dobré príklady z prostredia samosprávy:

Pri zverejňovaní je kľúčové definovať „spôsob v obci obvyklý“. Napríklad obec Chynorany ho vo VZN o zápise detí do základnej školy definuje v danom prípade tak, že sa pod ním myslí oznámenie vyvesením na úradnej tabuli školy, oznámenie vyvesením na úradnej tabuli obce a vyhlásenie oznámenia v obecnom rozhlase.

 

Obec Liesek zverejňuje na svojej webstránke nielen schválený rozpočet, ale i jeho upravenú podobu po každej zmene počas roka.  Presvedčte sa sami na webstránke obce Liesek tu.

 

Zlé príklady z prostredia samosprávy:

Väčšina samospráv zverejňuje aspoň nejakú informáciu týkajúcu sa rozpočtu, či už aktuálneho alebo tých minulých. Na strane druhej sú „čierne ovce“, ktoré dokonale ilustruje príklad obce Ruská, ktorá nezverejňuje absolútne žiadne informácie o rozpočte obce. Presvedčte sa sami na webstránke obce Ruská tu.

 

Dobré príklady z prostredia občianskej spoločnosti:

Nie je nám známe, že by nejaká samospráva na Slovensku zverejňovala svoj programový rozpočet v užívateľsky prehľadnej podobe – teda napríklad tak, ako zverejňuje informácie o rozpočte verejnej správy prostredníctvom projektu Cena štátu na webstránke INESS tu.

Príklad, ako by sa rozpočet obce mohol graficky prezentovať, ukazuje aktivita občanov v mestskej časti Bratislava – Rača, ktorý nájdete tu.

 

Aktualizované k 15 | 02 | 2013.

Poznáte iné dobré či zlé príklady, na ktoré by bolo vhodné upozorniť? | Odkážte nám

 

SÚVISIACE INFORMÁCIE:

 

Odporúčania k zverejňovaniu:

Odporúčania k zverejňovaniu rozpočtov nájdete na webstránke TIS tu.

 

Hospodárenie samospráv:

Ako hospodári vaša obec? Viac aj o vašej obci/meste nájdete na webstránke projektu INEKO tu.

 

Programové rozpočtovanie:

Projekt pilotnej implementácie programového rozpočtovania na úrovni územnej samosprávy nájdete na webstránke Ministerstva financií SR tu.

 

 

Čo robiť, ak informácie o rozpočte a súvisiace s rozpočtom (napr. účtovná závierka obce či správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce) nie sú zverejnené samosprávou alebo sú zverejnené len čiastočne a chcete ich získať?

 

 

Ako získať informáciu

o rozpočte

 

Ak obec nemá webstránku alebo na svojej webstránke nezverejňuje informácie, ktoré hľadáte, môžete si tieto informácie od obce vyžiadať na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon č. 211/2000 Z. z.) – ide o informácie, ktoré je obec povinná sprístupniť.

 

1 | Ako postupovať pri podávaní žiadosti o informácie?

 

2 | Ako postupovať, keď vám obec vôbec neodpovedala na vašu žiadosť?

 

3 | Ako postupovať, keď vám obec odmietla sprístupniť požadované informácie?

 

4 | Ako postupovať, keď vám obec nesprístupnila informácie ani po využití opravných prostriedkov?