Ako má samospráva zverejňovať informácie o svojej činnosti na webstránke a úradnej tabuli

Ktoré informácie sú obce povinné zverejňovať samy bez toho, aby ich o to niekto požiadal? Zverejňuje ich vaša obec v súlade so zákonom?

 

Povinnosť obcí poskytovať primeraným spôsobom informácie o svojej činnosti vyplýva priamo z ústavy (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR).

 

Okrem individuálneho sprístupňovania informácií na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb (§ 14 a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z.) majú obce zákonmi stanovenú povinnosť niektoré informácie zverejňovať aktívne. Zverejňovaním informácie sa rozumie taký spôsob, ktorý každému umožní zverejnenú informáciu opakovane vyhľadávať a získavať. Môže ísť o zverejnenie na webstránke obce, na jej úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, v tlači a podobne (§ 4 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.). 

 

Obce takýmto spôsobom môžu zverejňovať všetky informácie o svojej činnosti okrem tých, na ktorých sa vzťahuje niektorý z dôvodov obmedzenia prístupu k informáciám (§ 8 až 11 zákona č. 211/2000 Z. z.). Niektoré typy informácií však obce takýmto spôsobom zverejňovať nielen môžu, ale musia na základe zákonom uložených povinností. Takýmito informáciami sú najmä:

 

Mestá takéto informácie musia zverejňovať aj na svojej webstránke. Pri návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce, oznámení o vyhlásení miestneho referenda a návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra síce zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení nestanovuje priamo povinnosť zverejniť ich aj na webstránke obce, ale stanovuje povinnosť zverejniť ich spôsobom v obci obvyklým. Keďže mestá majú povinnosť mať zriadenú webstránku (§ 6 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.), za spôsob informovania v obci v obvyklý je potrebné považovať aj zverejnenie informácie na webstránke.

 

Zmluvy, objednávky, faktúry, návrhy všeobecne záväzných nariadení , zámer obce predať svoj majetok a informácie o správnom konaní musia na svojej webstránke vždy zverejniť nielen mestá, ale aj všetky obce, ktoré majú webstránku zriadenú. Rovnako v prípade takýchto obcí platí, že ak na webstránke zverejňujú aj ďalšie informácie o svojej činnosti, majú povinnosť zverejňovať tam aj informácie, pri ktorých zákon predpokladá zverejnenie spôsobom v obci obvyklým.

 

Dobré príklady z prostredia samosprávy:

Mesto Martin má na účely poskytovania dotácií z rozpočtu mesta schválené samostatné všeobecne záväzné nariadenie a na svojej webstránke prehľadne zverejňuje poskytovanie dotácií. Viac na webstránke mesta Martin tu.

 

Dobrý príklad zverejňovania informácií týkajúcich sa činnosti mestského zastupiteľstva predstavuje mesto Prešov, ktorému sa venujeme na inom mieste.

 

Elektronickú úradnú tabuľu plnú informácií nájdete na webstránke mesta Šaľa, a to vrátane možnosti nechať sa automaticky informovať o novinkách, ktoré na ňu pribudnú, prostredníctvom tzv. RSS úradnej tabule.

 

Pozrite sa, ako zverejňuje mesto Vranov nad Topľou na svojej elektronickej úradnej tabuli informácie o dražbách majetku mesta, ponukových konaní na prenájom, odpredaj alebo správu majetku mesta.

 

Zlé príklady z prostredia samosprávy:

Zo stanoviska k zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr, ktoré bolo publikované dňa 28. apríla 2011 na webstránke Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) vyplýva, že župa sa rozhodla „dočasne“ nezverejňovať objednávky a faktúry. Trenčiansky župan Pavol Sedláček nepovažoval zákon prikazujúci od 1. januára 2011 zverejňovanie faktúr a objednávok za „šťastný“. Župa sa teda rozhodla porušovať zákon, navyše to zdôvodňuje i tým, že porušenie tejto časti zákona nie je sankcionované. Tu treba dať župe za pravdu  – mnohé zákony určujúce povinnosti pre samosprávu nemajú sankcie a ako ukazuje i príklad trenčianskej župy, takýto stav umožňuje drzé porušovanie zákonov samosprávou spôsobom, ktorý si bežný človek vo svojich vzťahoch so štátom nemôže dovoliť a svoje povinnosti pod hrozbou sankcií plniť musí. Na Slovensku je to tak. Dokedy ešte?

 

Dobré príklady z prostredia občianskej spoločnosti:

Od januára 2011 je na Slovensku povinnosťou zverejňovať všetky zmluvy týkajúce sa nakladania s verejnými zdrojmi, majetkom štátu alebo samospráv. Tento krok mal za cieľ robiť verejnú kontrolu lepšie, no sám osebe nestačí. Z toho dôvodu Aliancie Fair-play (AFP) a Transparency International Slovensko (TIS) spustili webstránku OtvorenéZmluvy.sk, ktorej úlohou je pomôcť občanom čítať, vyhľadávať a posudzovať výhodnosť zmlúv uzatvorených verejnou správou a jej inštitúciami v prehľadnej podobe.

 

Príklady webstránok, prostredníctvom ktorých niektoré samosprávy zverejňujú zmluvy:

Register zmlúv, objednávok a faktúr

eGovZmluvy

zverejňovanie.sk

Obecný portál

 

Aktualizované k 15 | 02 | 2013.

Poznáte iné dobré či zlé príklady, na ktoré by bolo vhodné upozorniť? | Odkážte nám

 

SÚVISIACE INFORMÁCIE:

 

Ako má samospráva zverejňovať informácie o činnosti zastupiteľstva

 

Ako má samospráva zverejňovať informácie o všeobecne záväznom nariadení

 

Ako má samospráva zverejňovať informácie o rozpočte

 

Ako má samospráva zverejňovať informácie o záverečnom účte

 

Čo robiť, ak povinne zverejňované informácie o činnosti samosprávy nie sú zverejnené  na webstránke či úradnej tabuli samosprávou alebo sú zverejnené len čiastočne a chcete ich získať?

 

 

Ako získať informáciu

ktorá má byť obcou aktívne zverejnená na jej webstránke a úradnej tabuli

 

Ak obec nemá webstránku alebo na svojej webstránke nezverejňuje informácie, ktoré hľadáte, môžete si tieto informácie od obce vyžiadať na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon č. 211/2000 Z. z.) – ide o informácie, ktoré je obec povinná sprístupniť.

 

1 | Ako postupovať pri podávaní žiadosti o informácie?

 

2 | Ako postupovať, keď vám obec vôbec neodpovedala na vašu žiadosť?

 

3 | Ako postupovať, keď vám obec odmietla sprístupniť požadované informácie?

 

4 | Ako postupovať, keď vám obec nesprístupnila informácie ani po využití opravných prostriedkov?