Ako má samospráva zverejňovať informácie o všeobecne záväznom nariadení

Čo robiť, ak chcete získať informácie o všeobecne záväznom nariadení obce a o tom, či bolo zverejnené samosprávou v súlade so zákonom?

 

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom (§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.).

 

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy (§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).

 

Platí, že návrh nariadenia zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým (§ 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.).

 

Zákon však priamo nedefinuje ani rámcovo termín „spôsob v obci obvyklý“ a definíciu ponecháva na obci. Obec môže definovať „spôsob v obci obvyklý“ napríklad v štatúte obce. Za spôsob v obci obvyklý možno považovať:

  • oznámenie vyvesením na úradnej tabuli obce,
  • oznámenie zverejnením na internetovej adrese obce (teda na webstránke obce, ak ju obec prevádzkuje),
  • vyhlásenie oznámenia v obecnom rozhlase (ak v obci je prevádzkovaný obecný rozhlas a ak je tento prostriedok používaný obvykle na oznámenia určené obyvateľom),
  • oznámenie v obecných novinách (ak ich obec vydáva a ak je tento prostriedok používaný obvykle na oznámenia určené obyvateľom),
  • oznámenie v obecnej televízii (ak v obci je prevádzkovaná obecná televízia a ak je tento prostriedok používaný obvykle na oznámenia určené obyvateľom).

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené (6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb).

 

Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov (§ 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia (§ 6 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb.).

 

Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia (§ 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.).

 

Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým (§ 6 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb.).

 

Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala (§ 6 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb.).

 

Mestá majú povinnosť zverejniť schválené znenie nariadenia na svojej webstránke (§ 5 ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z.) a (§ 6 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.).

 

Dobré príklady z prostredia samosprávy:

Pri zverejňovaní je kľúčové definovať „spôsob v obci obvyklý“. Napríklad obec Chynorany ho vo VZN o zápise detí do základnej školy definuje v danom prípade tak, že sa pod ním myslí oznámenie vyvesením na úradnej tabuli školy, oznámenie vyvesením na úradnej tabuli obce a vyhlásenie oznámenia v obecnom rozhlase.

 

Mesto Martin zverejňuje všetky svoje všeobecne záväzné nariadenia v podobe úplného znenia, zmeny a doplnenia sú teda zapracované do aktualizovaného konsolidovaného znenia nariadenia, čo zjednodušuje občanovi orientáciu. Presvedčte sa sami na webstránke mesta Martin tu.

 

Mesto Trenčín zverejňuje nielen účinné a platné nariadenia, ale i ich návrhy, ku ktorým umožňuje podávať pripomienky i elektronicky prostredníctvom webovej stránky. Viac nájdete na wesbtránke mesta Trenčín tu.

 

 

Zlé príklady z prostredia samosprávy:

Väčšina samospráv zverejňuje na svojich webstránkach aspoň schválené znenia účinných všeobecne záväzných nariadení, ani len tento elementárny základ však neplatí v prípade obce Ruská, ktorá nezverejňuje absolútne žiadne informácie o VZN. Presvedčte sa sami na webstránke obce Ruská tu.

 

Dobré príklady z prostredia občianskej spoločnosti:

Pavol Pachník z Dolného Kubína, bývalý policajt, v súčasnosti invalidný dôchodca, na Slovensku napadol prostredníctvom podnetov na prokuratúru podľa jeho slov už stovky všeobecne záväzných nariadení, vo väčšine prípadov úspešne. Mnohé samosprávy tak museli svoje nariadenia zmeniť alebo rušiť. Viac sa o jeho aktivitách dočítate v článkoch na stránkach denníka SME tu či tu.

 

Aktualizované k 15 | 02 | 2013.

Poznáte iné dobré či zlé príklady, na ktoré by bolo vhodné upozorniť? | Odkážte nám

 

Čo robiť, ak informácie o všeobecne záväzných nariadeniach a ich znení nie sú zverejnené samosprávou alebo sú zverejnené len čiastočne a chcete ich získať?

 

 

Ako získať informáciu

o všeobecne záväznom nariadení 

 

Ak obec nemá webstránku alebo na svojej webstránke nezverejňuje informácie, ktoré hľadáte, môžete si tieto informácie od obce vyžiadať na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon č. 211/2000 Z. z.) – ide o informácie, ktoré je obec povinná sprístupniť.

 

1 | Ako postupovať pri podávaní žiadosti o informácie?

 

2 | Ako postupovať, keď vám obec vôbec neodpovedala na vašu žiadosť?

 

3 | Ako postupovať, keď vám obec odmietla sprístupniť požadované informácie?

 

4 | Ako postupovať, keď vám obec nesprístupnila informácie ani po využití opravných prostriedkov?