Ako má samospráva zverejňovať informácie o záverečnom účte

Čo robiť, ak chcete získať informácie o záverečnom účte obce a o tom, či bol zverejnený samosprávou v súlade so zákonom?

 

Záverečný účet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo, obvykle jeho návrh predkladá na rokovanie zastupiteľstva starosta obce.

 

K návrhu záverečného účtu obce ešte pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve vypracúva odborné stanovisko hlavný kontrolór obce (§ 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.).

 

Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je účtovná závierka obce. Od 1.1.2008 má byť účtovníctvo obce vedené v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31 a účtovná závierka má byť zostavená v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/25755/2007-31.

 

Platí, že pred schválením je záverečný účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).

 

Zákon priamo nedefinuje termín „spôsob v obci obvyklý“ a definíciu ponecháva na obci. Obec môže definovať „spôsob v obci obvyklý“ napríklad v štatúte obce. Za spôsob v obci obvyklý možno považovať:

  • oznámenie vyvesením na úradnej tabuli obce,
  • oznámenie zverejnením na internetovej adrese obce (teda na webstránke obce, ak ju obec prevádzkuje),
  • vyhlásenie oznámenia v obecnom rozhlase (ak v obci je prevádzkovaný obecný rozhlas a ak je tento prostriedok používaný obvykle na oznámenia určené obyvateľom),
  • oznámenie v obecných novinách (ak ich obec vydáva a ak je tento prostriedok používaný obvykle na oznámenia určené obyvateľom),
  • oznámenie v obecnej televízii (ak v obci je prevádzkovaná obecná televízia a ak je tento prostriedok používaný obvykle na oznámenia určené obyvateľom).

 

Návrh záverečného účtu obce prerokúva a schvaľuje obecné zastupiteľstvo (§ 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.), pričom platí (§ 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z.), že návrh záverečného účtu sa prerokuje v obecnom zastupiteľstve najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, teda najneskôr do konca júna nasledujúceho roku.

 

Prerokovanie záverečného účtu obce sa (§ 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z.) uzatvára jedným z týchto výrokov:

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,

b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je (§ 16 ods. 11 zákona č. 583/2004 Z. z.) povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

 

Zákon o obecnom zriadení explicitne neustanovuje, že by schválené znenie záverečného účtu muselo byť obcou zverejnené tak, ako to uvádza v prípade všeobecne záväzných nariadení, ktoré musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala. Takú povinnosť samosprávam neurčuje ani zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Napriek tomu je obvyklé, že samosprávy schválené znenie záverečného účtu v úplnej alebo čiastočnej podobe zverejňujú aspoň na webstránkach, ak ich prevádzkujú. Základné obsahové náležitosti záverečného účtu stanovuje zákon (§ 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.).

 

Dobré príklady z prostredia samosprávy:

Pri zverejňovaní je kľúčové definovať „spôsob v obci obvyklý“. Napríklad obec Chynorany ho vo VZN o zápise detí do základnej školy definuje v danom prípade tak, že sa pod ním myslí oznámenie vyvesením na úradnej tabuli školy, oznámenie vyvesením na úradnej tabuli obce a vyhlásenie oznámenia v obecnom rozhlase.

 

Mesto Rožňava zverejňuje nielen záverečný účet, ale i vyhodnotenie plnenia a hodnotiacu správu programového rozpočtu, ako i stanovisko hlavného kontrolóra.  Presvedčte sa sami na webstránke mesta Rožňava tu.

 

Zlé príklady z prostredia samosprávy:

Väčšina samospráv zverejňuje aspoň nejakú informáciu týkajúcu sa záverečného účtu, či už  aktuálneho alebo tých minulých. Sú i obce, ktoré nezverejňujú žiadne informácie o záverečnom účte obce. Presvedčte sa sami napríklad na webstránke obce Stará Bystrica tu.

 

Dobré príklady z prostredia občianskej spoločnosti:

Zaujímavým príkladom aktivity v oblasti zverejňovania nad rámec zákonných povinností  predstavuje osobná webstránka hlavnej kontrolórky obce Valča, ktorá na nej zverejňuje okrem iného i svoje stanoviská k záverečným účtom obce, viac nájdete tu.

 

Aktualizované k 15 | 02 | 2013.

Poznáte iné dobré či zlé príklady, na ktoré by bolo vhodné upozorniť? | Odkážte nám

 

SÚVISIACE INFORMÁCIE:

 

Odporúčania k zverejňovaniu:

Odporúčania k zverejňovaniu rozpočtov nájdete na webstránke TIS tu.

 

Hospodárenie samospráv:

Ako hospodári vaša obec? Viac aj o vašej obci/meste nájdete na webstránke projektu INEKO tu.

 

Programové rozpočtovanie:

Projekt pilotnej implementácie programového rozpočtovania na úrovni územnej samosprávy nájdete na webstránke Ministerstva financií SR tu.

 

 

Čo robiť, ak informácie o záverečnom účte a súvisiace so záverečným účtom (napr. účtovná závierka obce či stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce) nie sú zverejnené samosprávou alebo sú zverejnené len čiastočne a chcete ich získať?

 

 

Ako získať informáciu

o záverečnom účte 

 

Ak obec nemá webstránku alebo na svojej webstránke nezverejňuje informácie, ktoré hľadáte, môžete si tieto informácie od obce vyžiadať na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon č. 211/2000 Z. z.) – ide o informácie, ktoré je obec povinná sprístupniť.

 

1 | Ako postupovať pri podávaní žiadosti o informácie?

 

2 | Ako postupovať, keď vám obec vôbec neodpovedala na vašu žiadosť?

 

3 | Ako postupovať, keď vám obec odmietla sprístupniť požadované informácie?

 

4 | Ako postupovať, keď vám obec nesprístupnila informácie ani po využití opravných prostriedkov?