Chybová správa

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor v require_once() (riadok 3066 z /storage/vhost/institute/web/samosprava.institute.sk/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor v require_once() (riadok 113 z /storage/vhost/institute/web/samosprava.institute.sk/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

Ako žiadať informácie od samosprávy

Základný návod na to, ako si uplatniť právo na prístup k informáciám, ponúkame nižšie. Predstavované vzory dokumentov boli pripravené právnikmi VIA IURIS v rámci projektu Prvá právna pomoc.

 

1 | Ako postupovať pri podávaní žiadosti o informácie?

 

2 | Ako postupovať, keď vám obec vôbec neodpovedala na vašu žiadosť?

 

3 | Ako postupovať, keď vám obec odmietla sprístupniť požadované informácie?

 

4 | Ako postupovať, keď vám obec nesprístupnila informácie ani po využití opravných prostriedkov?

 

1 | Ako postupovať pri podávaní žiadosti o informácie?

 

Ak obec nemá webstránku alebo na svojej webstránke nezverejňuje informácie, ktoré hľadáte, môžete si tieto informácie od obce vyžiadať na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon č. 211/2000 Z. z.) – ide o informácie, ktoré je obec povinná sprístupniť.

Neviete, ako na to? Pomôžeme vám – využite náš formulár pre napísanie žiadosti o sprístupnenie informácií! Prejsť na formuláre →

 

VIA IURIS | vzor žiadosti o sprístupnenie informácií:


Žiadosť o sprístupnenie informácií

podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

 

 

Ján Novák, ul. Kvetná č. 23, 042 21 Lehota

 

 

Krajský stavebný úrad v Lehote

Ul. Hlavná č. 12

042 21 Lehota

 

 

Vec: Žiadosť o informácie

 

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadam Krajský

stavebný úrad v Lehote o sprístupnenie informácie o výške odmeny prednostu Krajského

stavebného úradu v Lehote, ktorá mu bola udelená v roku 2006.

 

Žiadam o zaslanie požadovaných informácií elektronickou poštou na môj e-mail:

novak@changenet.sk. Ak by z technických príčin nebolo možné zaslať informácie

elektronickou poštou, žiadam o ich zaslanie listom na moju vyššie uvedenú adresu.

 

V Lehote, 2. októbra 2006

 

Ján Novák


Vzor VIA IURIS | Žiadosť o sprístupnenie informácie na stiahnutie nájdete tu.

 

 

2 | Ako postupovať, keď vám obec vôbec neodpovedala na vašu žiadosť?

 

Ak ste obec požiadali o sprístupnenie požadovanej informácie a obec vám na vašu žiadosť vôbec neodpovedala, platí, že máte nárok využiť opravné prostriedky. Odvolajte sa voči rozhodnutiu obce (§ 19 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.) v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti (§ 17 zákona č. 211/2000 Z. z.). Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Ak ste o sprístupnenie žiadali obec, mesto alebo mestskú časť, povinnou osobou je obecný, mestský alebo miestny úrad.

Neviete, ako na to? Pomôžeme vám – využite náš formulár pre napísanie odvolania  proti fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácií! Prejsť na formuláre →

 

VIA IURIS | Vzor odvolania proti tzv. fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácií:


Ján Novák, ul. Kvetná č. 23, 042 21 Lehota

 

Krajský stavebný úrad v Lehote

Ul. Hlavná č. 12

042 21 Lehota

 

 

Vec: Odvolanie proti fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácií

 

Dňa 2. októbra 2006 som v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií požiadal

Krajský stavebný úrad v Lehote o sprístupnenie informácie o výške odmeny prednostu

Krajského stavebného úradu v Lehote, ktorá mu bola udelená v roku 2006.

V zákonnej lehote 8 pracovných dní – t. j. do 12. októbra 2006 – mi krajský stavebný úrad

požadované informácie nesprístupnil, ani nevydal písomné rozhodnutie o nesprístupnení

informácií. V zmysle § 18 ods. 3 zákona o slobode informácií tak prišlo nečinnosťou úradu

k vydaniu rozhodnutia o zamietnutí mojej žiadosti o informácie (tzv. fiktívneho rozhodnutia).

Podľa zákona sa toto rozhodnutie považuje za doručené v tretí deň od uplynutia lehoty na

vydanie rozhodnutia – teda dňa 15. októbra 2006.

Proti tomuto fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácií podávam odvolanie.

Krajský stavebný úrad svojou nečinnosťou porušil ustanovenie § 18 ods. 2 zákona o slobode >>

informácií. Toto ustanovenie jednoznačne ukladá úradu v prípade, ak nevyhovie žiadosti,

povinnosť vydať v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie o nesprístupnení

informácií. Toto rozhodnutie musí obsahovať všetky náležitosti rozhodnutia – t. j. výrok,

odôvodnenie a poučenie o odvolaní.

Zákon o slobode informácií neumožňuje úradu zostať nečinným a vznik tzv. fiktívneho

rozhodnutia nastáva iba v záujme ochrany žiadateľa. Úrad je povinný vydať písomné

rozhodnutie. Túto skutočnosť mnohokrát potvrdila aj súdna prax.

Tzv. fiktívne rozhodnutie neobsahuje ani odôvodnenie, v dôsledku čoho je nezákonné

a nepreskúmateľné.

Navyše, neexistuje žiaden zákonný dôvod na nesprístupnenie požadovanej informácie.

Žiadam odvolací orgán, aby tzv. fiktívne rozhodnutie zrušil a požadované informácie

sprístupnil alebo vec vrátil Krajskému stavebnému úradu v Lehote na ďalšie konanie.

 

V Lehote, 22. októbra 2006

 

Ján Novák


Vzor VIA IURIS | Odvolanie proti tzv. fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácií na stiahnutie nájdete tu.

 

 

3 | Ako postupovať, keď vám obec odmietla sprístupniť požadované informácie?

 

Ak ste obec požiadali o sprístupnenie požadovanej informácie a odmietla vám požadovanú informáciu sprístupniť alebo požadovanú informáciu sprístupnila iba čiastočne, platí, že máte nárok využiť opravné prostriedky. Odvolajte sa voči rozhodnutiu obce (§ 19 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.) v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti (§ 17 zákona č. 211/2000 Z. z.). Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Ak ste o sprístupnenie žiadali obec, mesto alebo mestskú časť, povinnou osobou je obecný, mestský alebo miestny úrad.

Neviete, ako na to? Pomôžeme vám – využite náš formulár pre napísanie odvolania proti písomnému rozhodnutiu o nesprístupnení informácií! Prejsť na formuláre →

 

VIA IURIS | Vzor odvolania proti písomnému rozhodnutiu o nesprístupnení informácií:


Ján Novák, ul. Kvetná č. 23, 042 21 Lehota

 

 

Krajský stavebný úrad v Lehote

Ul. Hlavná č. 12

042 21 Lehota

 

 

Vec: Odvolanie proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácií

 

Podávam v zákonom stanovenej lehote odvolanie proti rozhodnutiu Krajského stavebného

úradu v Lehote č. 122/06 zo dňa 7. októbra 2006, ktorým bola zamietnutá moja žiadosť

o sprístupnenie informácie o výške odmeny prednostu Krajského stavebného úradu

v Lehote, ktorá mu bola udelená v roku 2006.

V napadnutom rozhodnutí sa konštatuje, že informácia o odmene prednostu je osobným

údajom, ktorý nemožno sprístupniť v zmysle § 9 zákona o slobode informácií.

Napadnuté rozhodnutie je nesprávne a nezákonné.

Podľa § 9 ods. 3 zákona o slobode informácií možno sprístupniť informácie o odmene

udelenej aj konkrétnemu vedúcemu zamestnancovi orgánu verejnej moci a teda aj

prednostovi krajského stavebného úradu. Sprístupnenie tejto informácie nie je porušením

ochrany osobných údajov.

Žiadam, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zmenil a požadované informácie

sprístupnil alebo rozhodnutie zrušil a vec vrátil Krajskému stavebnému úradu v Lehote na

nové konanie.

 

V Lehote, 12. októbra 2006

 

Ján Novák


Vzor VIA IURIS | Odvolanie proti písomnému rozhodnutiu o nesprístupnení informácií na stiahnutie nájdete tu.

 

4 | Ako postupovať, keď vám obec nesprístupnila informácie ani po využití opravných prostriedkov? 

 

Ak ste využili opravné prostriedky  a odvolali ste sa voči rozhodnutiu obce (§ 19 zákona č. 211/2000 Z. z.), odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. V prípade odvolaní proti rozhodnutiam obecných, miestnych a mestských úradov je odvolacím orgánom starosta obce alebo mestskej časti alebo primátor mesta. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Ak rozhodnutie odvolacieho orgánu ohľadom vášho odvolania považujete za protizákonné, alebo ak odvolací orgán v zákonom stanovenej lehote nerozhodol o vašom odvolaní, rozhodnutie o odvolacieho orgánu možno v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia preskúmať v súdnom konaní, teda môžete sa obrátiť na krajský súd príslušný podľa sídla odvolacieho orgánu (§ 19 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z.). Žiadateľ o informácie musí byť pred súdom zastúpený advokátom, ak nemá sám právnické vzdelanie.

 

VIA IURIS | Vzor žaloby proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácie:


Krajský súd v Bratislave

Záhradnícka 10

813 66  Bratislava

 

Žalobca:                         Ján Novák

                                    Bezručova 23,

                                    813 01 Bratislava

 

právny zástupca:           Mgr. Anna Rovná, advokátka     

                                    Ul. Palisády 5

                                    811 07 Bratislava

 

Žalovaný:                       Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy

                                    Primaciálne nám. 1

                                    814 99  Bratislava

 

Ž a l o b a

na preskúmanie zákonnosti

rozhodnutia primátora mesta Bratislava č. 52/08 zo dňa zo dňa 24.7.2008

 

 

I.

 

Skutkový stav

 

Dňa 27.6.2008 podal žalobca na Magistráte mesta Bratislavy žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – a to konkrétne o sprístupnenie zápisnice zo zasadnutia Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 19.6.2008. Cieľom žalobcu bolo získať informácie o tom, ako konkrétne prebiehalo zasadnutie mestskej rady dňa 19.6.2008.

 

            Magistrát mesta Bratislavy rozhodnutím č. 16/2008 zo dňa 14.7.2008 žiadosti žalobcu nevyhovel. V odôvodnení rozhodnutia Magistrát mesta Bratislavy uviedol, že podľa čl. 18 ods. 7 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy rokovanie mestskej rady upravuje rokovací poriadok mestskej rady, ktorý schvaľuje mestská rada. Magistrát mesta Bratislavy s odkazom na rokovací poriadok mestskej rady uviedol, že „podľa čl. 4 ods. 1 platného rokovacieho poriadku mestskej rady je rokovanie mestskej rady neverejné.“

 

            Žalobca podal proti tomuto rozhodnutiu odvolanie zo dňa 16.7.2008, v ktorom uviedol, že z hľadiska zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je irelevantné, či rokovania mestskej rady sú verejné alebo neverejné, pričom neverejnosť rokovania nie je dôvodom na utajovanie informácií o činnosti mestskej rady.

 

Primátor mesta Bratislava rozhodnutím č. 52/08 zo dňa 24.7.2008 odvolanie žalobcu zamietol. V odôvodnení rozhodnutia primátor mesta Bratislava uviedol, že v zmysle čl. 18 ods. 7 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy rokovanie mestskej rady upravuje rokovací poriadok mestskej rady, ktorý schvaľuje mestská rada. Primátor ďalej v rozhodnutí uviedol, že podľa čl. 4 ods. 1 platného rokovacieho poriadku mestskej rady je rokovanie mestskej rady neverejné.

V rozhodnutí ďalej primátor uviedol, že ustanovenie § 5 ods. 9 zákona č. 211/2000 Z.z. sa vzťahuje iba na rokovanie obecného zastupiteľstva ako orgánu obce a nie na rokovanie obecnej rady, ktorá nie je orgánom obce, ale orgánom obecného zastupiteľstva a poradným orgánom primátora.

 

II.

 

Žalobné dôvody

 

Proti rozhodnutiu primátora mesta Bratislavy 52/08, zo dňa 24.7.2008 podávame v zmysle § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku žalobu z nasledovných dôvodov:

 

1.

Ako už bolo uvedené vyššie, ako dôvod nesprístupnenia žalobcom požadovaných informácií primátor mesta Bratislava uviedol, že v zmysle čl. 18 ods. 7 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy rokovanie mestskej rady upravuje rokovací poriadok mestskej rady, ktorý schvaľuje mestská rada, pričom podľa čl. 4 ods. 1 platného rokovacieho poriadku mestskej rady je rokovanie mestskej rady neverejné. Z tejto skutočnosti primátor mesta Bratislava vyvodil záver, že žalobcom požadovanú informáciu nemožno sprístupniť.

 

            Tento záver je zjavne v rozpore so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a s Ústavou SR.

 

            Podľa čl. 13 ods. 2 Ústavy SR „Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom.“ Podľa čl. 26 ods. 2 Ústavy SR základné právo na informácie môže byť obmedzené iba zákonom. Podľa nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 236/06 „Tak ako ústavné právo každého vyhľadávať a šíriť informácie, aj ústavná povinnosť orgánov verejnej moci poskytovať každému informácie o svojej činnosti môžu byť obmedzené len zákonom, ak ide o opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti (čl. 26 ods. 4 v spojení s čl. 13 ods. 2 ústavy).“

 

            Zákon č. 211/2000 Z. z. neobsahuje žiadne ustanovenie, podľa ktorého by bolo možné nesprístupniť zápisnice zo zasadnutia obecnej resp. mestskej rady (resp. informáciu o obsahu zápisnice). Znenie rokovacieho poriadku mestskej rady nie je dôvodom na nesprístupnenie požadovaných informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., ani ústavným dôvodom pre nesprístupnenie požadovaných informácií.

 

2.

 

Ako už bolo uvedené vyššie, v rozhodnutí primátor ďalej uviedol, že ustanovenie § 5 ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. sa vzťahuje iba na rokovanie obecného zastupiteľstva ako orgánu obce a nie na rokovanie obecnej rady, ktorá nie je orgánom obce, ale orgánom obecného zastupiteľstva a poradným orgánom primátora.

 

            Primátorom citované ustanovenie § 5 ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. sa však týka iba tzv. aktívneho zverejňovania informácií (t.j. zverejňovania informácií orgánmi verejnej moci z vlastnej iniciatívy, bez toho, aby verejnosť vopred požiadala o sprístupnenie týchto informácií).

 

            Z uvedeného dôvodu je odkaz primátora na ustanovenie § 5 ods. 9 zákona č. 211/2000 Z.z. úplne irelevantný, pretože sa vôbec netýka otázky, či možno žalobcom požadované informácie sprístupniť postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

 

 

III.

 

Z uvedeného je zrejmé, že rozhodnutie primátora mesta Bratislavy Ev. č. 52/08 zo dňa 24.7.2008 o zamietnutí odvolania je v rozpore so zákonom z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci.

Taktiež prvostupňové rozhodnutie Magistrátu mesta Bratislava č. 16/2008, zo dňa 14.7.2008 o nesprístupnení informácie je v rozpore so zákonom z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci, keďže obsahuje rovnaké dôvody, aké sú obsiahnuté v rozhodnutí primátora mesta Bratislavy.

 

Oboma rozhodnutiami prišlo k porušeniu práv žalobcu na prístup k informáciám vyplývajúceho zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

            Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame Krajský súd v Bratislave, aby vydal nasledovný

 

r o z s u d o k :

 

  1.  Rozhodnutie primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 52/08, zo dňa 24.7.2008 a rozhodnutie Magistrátu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2008, zo dňa 14.7.2008 sa

                                   

                              z r u š u j ú.

      Vec sa vracia žalovanému na ďalšie konanie.

  1. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania a trovy právneho zastúpenia do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

 

Bratislava, 10.8.2008

 

Prílohy:

- Plnomocenstvo

- Rozhodnutie primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  č. 52/2008, zo dňa 24.7.2008


Vzor VIA IURIS | Žaloba proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácie na stiahnutie nájdete tu.

 

 

SÚVISIACE INFORMÁCIE:

 

VIA IURIS | Prvá právna pomoc

 

Peter Wilfling: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár, problémy z praxe, rozhodnutia súdov | VIA IURIS, 2012  

 

Changenet|sk: Právo na informácie - Sprievodca aktívneho občana