Články a blogy

Právomoc súdu prikázať sprístupnenie informácií – prelom v prístupe občanov k informáciám?

Novela Občianskeho súdneho poriadku účinná od 1. januára 2012 zakotvila pre súdy právomoc prikázať orgánom verejnej moci, aby občanom sprístupnili informácie požadované na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Doteraz mali súdy možnosť iba zrušiť nezákonné rozhodnutie orgánov verejnej moci o nesprístupnení informácií a vec vrátiť úradu na nové konanie. Môže táto zmena priniesť prelom v doterajšej praxi príliš pomalého súdneho prieskumu a pomalého prístupu občanov k informáciám?

Mestá, a.s.

Keď im to vyhovuje, tvária sa ako verejný sektor, keď nie, zdôrazňujú svoj neverejný charakter – obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou miest. Mestské firmy sú zvláštnou inštitúciou – poskytujú verejnoprospešné služby a zároveň pôsobia na voľnom trhu.

Skrývajú mestá zákazky faktúrami do tisíc eur?

Keď vláda schválila nariadenie, ktoré od 1.mája tohto roka prestalo nútiť mestá a obce zverejňovať na webe faktúry do tisíc eur, kritici zámer Žitňanskej ministerstva zniesli pod zem. Od začiatku roka sa totiž popri zmluvách zverejňovali úplne všetky faktúry a objednávky, od miliónových po niekoľkoeurové.  Teraz sa teoreticky otváral priestor  na manipulácie.

Stránky