EHMK na želanie sponzorov tají, kto koľko dal

 

11.02.2013

„Zmluvy so sponzormi budú štandardne zverejnené,“ sľúbil v novembri 2012 Ján Sudzina, riaditeľ mestskej neziskovej organizácie Košice 2013. Dnes však sponzorov a zmluvy s nimi taja.

 

Podľa názoru analytika Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Dušana Slobodu by sa zmluvy mali zverejniť, keďže podľa § 36 zákona o neziskových organizáciách platí, že „každý má právo na prístup k informáciám o nakladaní s majetkom neziskovej organizácie.“ V prípade uzavretých sponzorských zmlúv ide o nakladanie s majetkom neziskovky, keďže sponzorským príspevkom, ktorý môže byť chápaný buď ako dar alebo ako príjem z vlastnej činnosti, sa majetok neziskovky mení, v tomto prípade sa zvyšuje. Zároveň je pravdepodobné, že sponzorská zmluva upravuje aj spôsob naloženia s týmto sponzorským príspevkom už ako s majetkom neziskovky.

 

„Keďže sprístupňovanie informácií o nakladaní s majetkom neziskoviek nie je v zákone o neziskových organizáciách nijako bližšie upravené, je naň podľa môjho názoru potrebné uplatniť režim všeobecného predpisu o sprístupňovaní informácií, teda mal by sa uplatňovať infozákon,“ pokračuje Sloboda. Inak povedané, treba v súlade s infozákonom požiadať neziskovku o zverejnenie utajovaných zmlúv a ak to EHMK opakovane odmietne, treba sa obrátiť na súd.

 

V tejto súvislosti analytik upozorňuje na to, že nezisková organizácia EHMK je založená mestom, ktoré je podľa § 2 infozákona povinné zverejňovať zmluvy, a táto povinnosť sa podľa Slobodu vzťahuje aj na samotnú neziskovú organizáciu. To, že si neziskovka túto svoju povinnosť uvedomuje, potvrdzujú i zmluvy, objednávky a faktúry zverejňované priebežne na webstránke EHMK.

 

„Je zaujímavé, že v minulosti EHMK nemalo problém zverejniť i sponzorské zmluvy – napr. s TESCO STORES, a.s. a FORWOOD s.r.o. – tak prečo to odmieta v tomto prípade?,“ pýta sa analytik.

 

V neposlednom rade, keďže ide o mestskú neziskovku, v jej orgánoch sú zástupcovia mesta a tých by mesto malo vyzvať, aby sa zasadili za zverejnenie predmetných zmlúv. Nestačí si dávať nálepku transparentného mesta, treba v tom duchu i konať.

 

Súvisiace články

Prelomové rozhodnutie súdu: mesto Trenčín musí sprístupniť informáciu

Krajský súd v Trenčíne dnes dal za pravdu Centru environmentálnych aktivít (CEA) v jeho spore s Mestom Trenčín. Podľa rozhodnutia súdu bol postup mesta, ktoré odložilo žiadosť aktivistov záznamom v spise, nezákonný. Zároveň uložil mestu Trenčín povinnosť sprístupniť zo strany CEA požadovanú Správu z právneho auditu, keďže podľa súdu neexistuje dôvod, pre ktorý by nemala byť sprístupnená. Súd tak precedentne využil zákonnú možnosť, podľa ktorej nielenže rozhodol o nezákonnosti rozhodnutia mesta, ale zároveň mu prikázal Správu poskytnúť.

Financovanie športových klubov - veľká hra na schovávačku

Športové emócie často písali dejiny. Každý má nejakých svojich a v záchvatoch radosti a hrdosti na moderných gladiátorov sa ľahko zabúda, že táto oblasť je dotovaná aj z verejných zdrojov. V Transparency International Slovensko sme sa pozreli, ako je na tom vrcholový šport z hľadiska transparentnosti narábania s verejnými zdrojmi. Nemáme ambíciu hodnotiť správnosť alebo nesprávnosť financovania vrcholového športu, náš pohľad je čisto cez prizmu ochoty zodpovedať sa za použitie vybratých daní. Ako sonda nám poslúžili mužské kluby vo futbale a v hokeji v ich najvyššej ligovej súťaži.

Infožiadosti, diplomovky a buzerované úrady: Výsledky prieskumu

Bolo by skvelé, keby sa legislatíva v tejto krajine menila na základe dát a dôkazov a nie anekdotálnych zážitkov. Rozhodli sme sa preto overiť tvrdenia, že verejné inštitúcie a hlavne obce (lebo od nich počuť najväčší hluk) sú zahltené návalom lenivých študentov, ktorí si nevedia bez nich napísať diplomovku. V priebehu minulého mesiaca sme oslovili 599 obcí, 4 ministerstvá, 3 iné orgány ústrednej štátnej správy, 2 obvodné úrady a 8 pobočiek Sociálnej poisťovne. Pýtali sme sa ich, prostredníctvom žiadosti o sprístupnenie informácie, na počet prijatých infožiadostí, ich predmety a počty zamietnutých žiadostí v období 2010-2013.

Fico chce meniť infozákon

Vláda chce otvoriť a novelizovať zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Podľa predsedu vlády Roberta Fica je infozákon nástrojom na šikanovanie miest, obcí, štátu a štátnej správy. Kriticky vníma Ficovo vyhlásenie aj analytik Ondrej Dostál z Konzervatívneho inštitútu, ktorý v ňom vidí priestor na subjektívne rozhodovanie úradov.