Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá

Viac ako štyristo podpisov pribudlo v priebehu víkendu pod hromadnú pripomienku proti okliešteniu školskej samosprávy. Zber podpisov pod hromadnú pripomienku, v ktorej vyjadrujeme nesúhlas s oklieštením právomocí rád škôl v procese vymenovania riaditeľov základných a stredných škôl, odštartoval v piatok večer (20. 3. 2015) jej zverejnením na občianskom portáli changenet.sk.

 

Ministerstvo školstva navrhuje odobrať radám škôl rozhodujúce slovo pri rozhodovaní o riaditeľoch škôl. Miesto školskej samosprávy s účasťou učiteľov, rodičov a poslancov zastupiteľstiev má podľa návrhu ministerstva o riaditeľoch škôl rozhodovať v podstate len zriaďovateľ, čiže starosta obce, primátor mesta, predseda samosprávneho kraja alebo prednosta okresného úradu v sídle kraja. V hromadnej pripomienke žiadame, aby ministerstvo z návrhu novely tieto ustanovenia vypustilo.

 

Pripomienkové konanie k návrhu novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bude trvať do 2. apríla 2015. Ak dovtedy hromadnú pripomienku podporí aspoň 500 ľudí, bude ministerstvo musieť s jej iniciátormi uskutočniť rozporové konanie. Nemáme pochybnosť, že potrebný počet ľudí hromadnú pripomienku podporí. Sme však presvedčení, že hlas občianskej verejnosti by mal v tejto veci zaznieť čo najsilnejšie.

 

Vyzývame preto rady škôl, aby zdvihli svoj hlas proti zámeru ministerstva oklieštiť ich právomoci a vyjadrili s ním verejne nesúhlas. Obraciame sa na učiteľov a rodičov, ktorým záleží na ich školách, na združenia rodičov a priateľov škôl, na učiteľské organizácie, aby dali najavo svoj postoj.

 

Obraciame sa aj na obecné, mestské, miestne a krajské zastupiteľstvá, aby sa od snahy oklieštiť postavenie školskej samosprávy dištancovali a podporili zachovanie ich súčasnej právomoci rozhodovať záväzne o kandidátoch na riaditeľov škôl.

 

Hromadnú pripomienku možno podporiť na portáli changenet.sk.

 

O stanoviskách školských rád, združení rodičov a priateľov škôl, učiteľov a rodičov jednotlivých škôl, organizácií a združení pedagógov, ako aj zastupiteľstiev, ich školských komisií a skupín poslancov zastupiteľstiev nás môžete informovať na e-mailovej adrese samosprava@institute.sk. Informácie budeme priebežne zverejňovať a pri podaní hromadnej pripomienky na ministerstvo ich pripojíme k podpisom individuálnych podporovateľov hromadnej pripomienky.

 

Možné formy vyjadrenia k zámerom oklieštiť školskú samosprávu
(vzorové texty)

Uznesenie rady školy (podrobnosti tu)

Stanovisko Združenia rodičov a priateľov školy (podrobnosti tu)

Stanovisko učiteľov školy (podrobnosti tu)

Uznesenie zastupiteľstva (podrobnosti tu)

Vyhlásenie poslancov zastupiteľstva (podrobnosti tu)

 

Zuzana Zimenová, riaditeľka občianskeho združenia Nové školstvo 
Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) 
Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS) 
Ivan Kuhn, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika 
poverení zástupcovia verejnosti pre rozporové konanie

 

V Bratislave dňa 23. marca 2015.

 

Súvisiace informácie:

Hromadná pripomienka

Návrh zákona

 

Informácia o obsahu hromadnej pripomienky:

Podľa súčasného znenia zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zriaďovateľ vymenúva riaditeľa školy na návrh rady školy na základe výberového konania, pričom návrh rady školy je pre zriaďovateľa školy záväzný. Ministerstvo školstva v predloženom návrhu novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve navrhuje, aby návrh rady školy nebol pre zriaďovateľa záväzný. Ak by zriaďovateľ nesúhlasil s kandidátom navrhnutým radou školy, mala by rada navrhnúť nového kandidáta najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu zriaďovateľa. Ak by zriaďovateľ nesúhlasil ani s druhým navrhnutým kandidátom, uskutočnilo by sa výberové konanie podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Kandidáta na riaditeľa školy by potom nevyberala rada školy, ale výberová komisia, ktorej členov by vymenoval zriaďovateľ.

 

V hromadnej pripomienke vyjadrujeme nesúhlas s predloženým návrhom ministerstva, lebo je vecne neodôvodnený a ide podľa nášho názoru o neprijateľný zásah do právomocí školskej samosprávy. Školská samospráva je jedným z výdobytkov Novembra 1989. Rozhodovanie o návrhoch na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl je najdôležitejšou úlohou rád škôl od ich vytvorenia začiatkom roku 1991 na základe zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. K okliešteniu školských samospráv prišlo za tretej vlády Vladimíra Mečiara (HZDS) v roku 1995. Na návrh vtedajšieho ministerstva školstva na čele s Evou Slavkovskou (SNS) bola radám škôl odobratá kompetencia rozhodovať o návrhoch na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl. V rokoch 1995 až 1999 bolo rozhodovanie o vymenúvaní a odvolávaní riaditeľov škôl výlučne na zriaďovateľoch škôl. Od roku 2000 opäť môže zriaďovateľ vymenovať riaditeľa školy iba na návrh rady školy.

 

Ministerstvo školstva dnes opäť chce pripraviť rady škôl o rozhodujúce slovo pri rozhodovaní o riaditeľoch škôl. Má sa tak stať síce formálne iným spôsobom ako v roku 1995, ale výsledkom by bol fakticky rovnaký stav, kedy by rozhodovanie o riaditeľoch škôl bolo plne v rukách zriaďovateľa. Školy nie sú mestské firmy určené na odhŕňanie snehu alebo čistenie ulíc. Sme presvedčení, že zákon by mal rešpektovať špecifické postavenie a úlohy škôl a neobmedzovať ich samosprávu.

 

Školstvo má veľmi vážne problémy. Rozhodujúce postavenie rád škôl pri navrhovaní kandidátov na riaditeľov škôl však medzi ne nepatrí. Predložený návrh považujeme za výsledok lobingu organizácie starostov (ZMOS) a zároveň prejav nedôvery voči súčasným riaditeľom škôl, aj voči školskej samospráve, teda voči učiteľom, rodičom, nepedagogickým zamestnancom škôl a poslancom obecných, mestských, miestnych a krajských zastupiteľstiev, ktorí obvykle v radách škôl zastupujú zriaďovateľa.

 

Iniciátori hromadnej pripomienky:

Zuzana Zimenová, riaditeľka občianskeho združenia Nové školstvo 
Ondrej Dostál, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Staré Mesto, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) 
Vladimír Špánik, poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS) 
Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), editor portálu Právo na dobrú samosprávu, samosprava.institute.sk 
Elena Kriglerová Gallová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) 
Peter Dráľ, kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku 
Anna Chlupíková, riaditeľka Základnej školy v Novákoch 
Gabriela Dorňáková, riaditeľka Gymnázia Vazovova 6, Bratislava 
Ivan Kuhn, poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava, analytik KI 
Juraj Smatana, učiteľ a poslanec mestského zastupiteľstva, Považská Bystrica, ZMENA ZDOLA 
Jarmila Lajčáková, CVEK 
Matúš Bischof, učiteľ a poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava, OKS

 

Možné formy vyjadrenia k zámerom oklieštiť školskú samosprávu
(vzorové texty)

 

 

Uznesenie rady školy k zámerom oklieštiť školskú samosprávu

Rada školy ... vyjadruje nesúhlas s navrhovaným znením novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Rada školy nesúhlasí so zámerom ministerstva školstva odobrať radám škôl právomoc záväzne rozhodovať o kandidátoch na riaditeľov škôl a žiada ministerstvo, aby príslušné ustanovenia z návrhu novely vypustilo. Rada školy sa pripája k Hromadnej pripomienke proti okliešteniu školskej samosprávy, ktorá je zverejnená na portáli changenet.sk, a vyzýva pedagogických aj nepedagogických pracovníkov školy a rodičov a priateľov školy, aby ju svojím podpisom podporili.

Uznesenie bolo prijaté na zasadnutí školy dňa ... marca 2015.

Alt.: Uznesenie bolo prijaté hlasovaním členov rady školy per rollam dňa ... marca 2015.

Informujte nás, prosím, o vašom stanovisku na adrese samosprava@institute.sk.

 

 

Stanovisko Združenia rodičov a priateľov školy k zámerom oklieštiť školskú samosprávu

Združenie rodičov a priateľov školy ... vyjadruje nesúhlas s navrhovaným znením novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Združenie rodičov a priateľov školy nesúhlasí so zámerom ministerstva školstva odobrať radám škôl právomoc záväzne rozhodovať o kandidátoch na riaditeľov škôl a žiada ministerstvo, aby príslušné ustanovenia z návrhu novely vypustilo. Združenie rodičov a priateľov školy sa pripája k Hromadnej pripomienke proti okliešteniu školskej samosprávy, ktorá je zverejnená na portáli changenet.sk, a vyzýva rodičov a priateľov školy, aby ju svojím podpisom podporili.

Informujte nás, prosím, o vašom stanovisku na adrese samosprava@institute.sk.

 

 

Stanovisko učiteľov školy k zámerom oklieštiť školskú samosprávu

Dolu podpísaní učitelia školy ... vyjadrujeme nesúhlas s navrhovaným znením novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Nesúhlasíme so zámerom ministerstva školstva odobrať radám škôl právomoc záväzne rozhodovať o kandidátoch na riaditeľov škôl a žiadame ministerstvo, aby príslušné ustanovenia z návrhu novely vypustilo. Pripájame sa k Hromadnej pripomienke proti okliešteniu školskej samosprávy, ktorá je zverejnená na portáli changenet.sk, a vyzývame rodičov a priateľov školy, aby ju svojím podpisom podporili.

Informujte nás, prosím, o vašom stanovisku na adrese samosprava@institute.sk.

 

 

Uznesenie zastupiteľstva k zámerom oklieštiť školskú samosprávu

Obecné/mestské/miestne/krajské zastupiteľstvo ... vyjadruje nesúhlas s navrhovaným znením novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zastupiteľstvo nesúhlasí so zámerom ministerstva školstva odobrať radám škôl právomoc záväzne rozhodovať o kandidátoch na riaditeľov škôl a žiada ministerstvo, aby príslušné ustanovenia z návrhu novely vypustilo.

Informujte nás, prosím, o vašom stanovisku na adrese samosprava@institute.sk.

 

 

Vyhlásenie poslancov zastupiteľstva k zámerom oklieštiť školskú samosprávu

Dolu podpísaní poslanci obecného/mestského/miestneho/krajského zastupiteľstva ... vyjadrujeme nesúhlas s navrhovaným znením novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Nesúhlasíme so zámerom ministerstva školstva odobrať radám škôl právomoc záväzne rozhodovať o kandidátoch na riaditeľov škôl a žiadame ministerstvo, aby príslušné ustanovenia z návrhu novely vypustilo. Pripájame sa k Hromadnej pripomienke proti okliešteniu školskej samosprávy, ktorá je zverejnená na portáli changenet.sk, a vyzývame občanov, aby ju svojim podpisom podporili.

Informujte nás, prosím, o vašom stanovisku na adrese samosprava@institute.sk.