Mesto Michalovce nerešpektuje zhromažďovacie právo

Vo štvrtok 1.8.2013 sa v Michalovciach uskutoční verejné zhromaždenie, ktoré má upozorniť na porušovanie ľudských práv v Číne a prenasledovanie nasledovníkov Falun Gongu. Zvolávateľ zhromaždenia Marek Tatarko, predseda Slovenskej asociácie Falun Gongu, doručil mestu Michalovce oznámenie o jeho zvolaní ešte 10.7.2013.

 

Mestský úrad oznámenie o konaní zhromaždenia podľa zákona o zhromažďovacom práve svojvoľne prekvalifikoval na žiadosť o iné užívanie verejného priestranstva a „povolil“ ho. Určil však, že akcia sa nemá uskutočniť na Námestí Osloboditeľov, ako bolo zhromaždenie ohlásené, ale v Parku študentov. Postup mestského úradu nemá žiadnu oporu v zákone. Mesto má podľa zákona o zhromažďovacom práve právomoc ohlásené zhromaždenie zakázať, ale iba zo zákonom stanovených dôvodov, zákonom stanoveným postupom a v zákonom stanovenej lehote. Mesto nemá právo „prekvalifikovať“ verejné zhromaždenie oznámené podľa zákona o zhromažďovacom práve na iný typ aktivity a takúto aktivitu následne „povoľovať“ a určovať jej ďalšie podmienky, napr. zmeniť miesto jej konania.

 

Dnes som e-mailom zaslal primátorovi mesta Michalovce Viliamovi Záhorčákovi (SMER-SD) list, v ktorom ho upozorňujem na protizákonný postup mestského úradu a jeho pracovníkov a vyzývam ho, aby v tejto veci bezodkladne zabezpečili obnovenie zákonného stavu a to, aby zhromaždenie nebolo rušené a mohlo sa riadne uskutočniť.

 

Na základe dohovoru so zvolávateľom zhromaždenia Marekom Tatarkom som ho informoval, že zhromaždenie sa uskutoční tak, ako bolo ohlásené, teda dňa 1.8.2013 v čase od 10:00 do 18:00 na Námestí Osloboditeľov v Michalovciach.

 

Podľa § 11 ods. 1 zákona o zhromažďovacom práve „O zákaze zhromaždenia (§ 10) alebo čase jeho ukončenia (§ 9) rozhodne obec bezodkladne, najneskôr však do troch dní od okamihu, keď dostala platné oznámenie.“ Ak obec v tejto lehote zhromaždenie nezakáže a nevyvesí písomné vyhotovenie rozhodnutia na svojej úradnej tabuli, môže zvolávateľ zhromaždenie uskutočniť (§ 11 ods. 2). Keďže mesto Michalovce zhromaždenie zákonom stanoveným spôsobom a v zákonom stanovenej lehote nezakázalo, nič nebráni jeho uskutočneniu.

 

Vzhľadom na obavu, žeby zo strany pracovníkov mestského úradu alebo mestskej polície mohlo prísť k pokusom o rušenie priebehu riadne ohláseného zhromaždenia, som sa rozhodol, že sa zhromaždenia zúčastním a budem monitorovať jeho priebeh. Rušením verejného zhromaždenia môže dôjsť k spáchaniu priestupku proti zhromažďovaciemu právu alebo trestného činu Porušovania slobody združovania a zhromažďovania. V prípade, že príde k pokusu o narušenie zhromaždenia, požiadame o poskytnutie ochrany Policajný zbor SR.

 

Ondrej Dostál
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

 

V Bratislave dňa 31. júla 2013