O projekte

Právo na dobrú samosprávu

O projekte:

Cieľom projektu je prepojiť a informačne podporiť aktivity mimovládnych organizácií a lokálnych občianskych iniciatív zameraných na kontrolu samosprávy a uplatňovanie ľudských a občianskych práv vo vzťahu k  samospráve (podpora dialógu v rámci občianskej spoločnosti i dialógu medzi občianskou spoločnosťou a verejnou správou).

 

Okrem základných práv zakotvených v Ústave SR a využívaných občanmi SR už v súčasnosti (právo na informácie, petičné právo, právo zúčastňovať sa na správe veci verejných) je cieľom zvyšovať povedomie verejnosti o práve na dobrú správu vecí verejných zakotvenom v Charte základných práv a slobôd EÚ a presadzovať jeho uplatňovanie vo vzťahu k  samospráve. Našou snahou  preto je:

  • pomôcť ľuďom, ktorí sa aktívne zaoberajú uplatňovaním svojich práv vo vzťahu k samospráve,
  • poskytnúť im informácie a manuály, ako majú v jednotlivých situáciách postupovať, aké sú ich práva, aké sú povinnosti orgánov samosprávy, kedy sa na ktorý orgán môžu obrátiť a pod.,
  • na reálnych príkladoch zo samospráv poukázať na dobré a zlé príklady,
  • pripraviť vzory, ako by mali vyzerať dobré pravidlá a všeobecne záväzné nariadenia,
  • identifikovať situácie, keď samosprávy nerešpektujú práva občanov na informácie a nepostupujú v súlade s právom na dobrú správu vecí verejných.

 

Projekt realizuje:

Od roku 2013 projekt realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI).

 

O Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika (KI):

KI je nezisková mimovládna organizácia - konzervatívne orientovaný think-tank. Na rozdiel od niektorých iných think-tankov nie sú naše aktivity orientované iba na jednu oblasť verejného života alebo spoločnosti. Spoločným menovateľom aktivít KI je ich hodnotové vymedzenie, teda konzervatívny pohľad na spoločnosť a liberálny prístup k ekonomike.

Viac informácií o KI nájdete na www.konzervativizmus.sk.

 

Ďakujeme za podporu:

Prvá fáza projektu od konca decembra 2012 do konca marca 2013 sa realizuje s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

 

Podporte nás:

Ak rovnako ako my považujete za potrebné, aby sa v projekte pokračovalo i v ďalších fázach, podporte Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI), a to nasledovne:

 

 

  •  poukážte finančný príspevok na číslo účtu 26 224 55 666/1100 (Tatra banka)

 

  •  poukážte finančný príspevok online prevodom prostredníctvom služby PayPal:

 

 

  • poukážte finančný príspevok online prevodom prostredníctvom portálu Ďakujeme.sk nasledovne:
 

Darujte nám online: