Prelomové rozhodnutie súdu: mesto Trenčín musí sprístupniť informáciu

23.04.2014

Krajský súd v Trenčíne dnes dal za pravdu Centru environmentálnych aktivít (CEA) v jeho spore s Mestom Trenčín: úplne vyhovel žalobe, ktorú podala v mene CEA spolupracujúca advokátka VIA IURIS Eva Kováčechová. Podľa rozhodnutia súdu bol postup mesta, ktoré odložilo žiadosť aktivistov záznamom v spise, nezákonný. Zároveň uložil mestu Trenčín povinnosť sprístupniť zo strany CEA požadovanú Správu z právneho auditu, keďže podľa súdu neexistuje dôvod, pre ktorý by nemala byť sprístupnená. Súd tak precedentne využil zákonnú možnosť, podľa ktorej nielenže rozhodol o nezákonnosti rozhodnutia mesta, ale zároveň mu prikázal Správu poskytnúť.

 

„Ide o významné súdne rozhodnutie pre všetkých, ktorí využívajú infozákon. Úrady často aj po rozhodnutí súdu opätovne nesprístupnili požadovanú informáciu, čím nútili žiadateľov opakovane absolvovať kolotoč žalôb a odvolaní. Stávalo sa, že žiadatelia ani po niekoľkých rokoch informáciu nezískali, hoci súdy rozhodli v ich prospech. Právo na prístup k informáciám sa tak stávalo iba iluzórnym a nevykonateľným,“ zdôrazňuje advokátka Eva Kováčechová.

 

Krajský súd v Trenčíne však dnes konštatoval, že nejestvuje dôvod, pre ktorý by bolo možné Správu z právneho auditu nesprístupniť a mestu Trenčín uložil povinnosť správu poskytnúť správu žiadateľovi. „V praxi to znamená, že žiadateľ – teda CEA – už nemusí čakať na ďalšie pseudodôvody mesta, ktorým zdôvodní nesprístupnenie správy. Mesto už nemôže špekulovať, musí zverejniť vyžiadanú informáciu. Toto rozhodnutie je prelomové v súvislosti s poskytovaním informácií na Slovensku,“ dodáva Eva Kováčechová. Súd zároveň neakceptoval argumentáciu mesta, že Správa nie je informácia, ale dokument, na ktorý sa nevzťahuje povinnosť sprístupniť ho podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Rozhodnutie bude právoplatné, keď ho potvrdí Najvyšší súd SR, keďže Mesto Trenčín sa v spore plánuje odvolať.

 

Základné informácie o spore

Občianske združenie Centrum environmentálnych aktivít (CEA) z Trenčína požiadalo ešte v roku 2011 mesto Trenčín o poskytnutie informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Išlo o Správu z právneho auditu. Vtedy Mesto požadovanú informáciu nesprístupnilo s odôvodnením, že by tým porušilo ochranu duševného vlastníctva v zmysle autorského zákona. Združenie CEA zastúpené E. Kováčechovou sa proti rozhodnutiu mesta bránilo na súde, pričom namietalo, že správu z právneho auditu nemožno považovať za predmet autorského práva, a teda neexistujú dôvody, pre ktoré by mesto mohlo nesprístupniť požadovanú informáciu. Súd žalobe vyhovel a zrušil obe rozhodnutia mesta z dôvodu, že toto nepredložilo súdu kompletný spisový materiál.

 

Žalovaný – mesto Trenčín – teda rozhodoval o infožiadosti opätovne. Vo februári 2013 mesto Trenčín začalo tvrdiť, že zo žiadosti CEA o informáciu nie je zrejmé, akú informáciu vlastne žiada a žiadalo, aby CEA konkretizovalo, o ktoré informácie zo správy má záujem. Hoci CEA potvrdila, že žiada sprístupniť celú správu, mesto ju neposkytlo ani nevydalo rozhodnutie o jej nesprístupnení. Na odvolanie CEA proti fiktívnemu rozhodnutiu mesto odpovedalo listom, podľa ktorého žiadateľ (CEA) nedoplnil svoju žiadosť, a preto informáciu nesprístupnilo a žiadosť odložilo záznamom v spise. CEA preto podalo druhú žalobu, o ktorej rozhodoval Krajský súd v Trenčíne 23.4.2014.

 

CEA považuje správanie mesta Trenčín za šikanózne a zlomyseľné, keďže pôvodne žiadosť vybavovalo a nemalo problém s porozumením tomu, akých informácií sa CEA domáha. Najskôr žiadosti nevyhovelo z dôvodu, že by tým porušilo ochranu duševného vlastníctva. Až po tom, ako súd rozhodol o vrátení veci mestu na nové konanie, si mesto zrejme vymyslelo nový dôvod pre nesprístupnenie informácie. „Z konania mesta Trenčín, ktoré od septembra 2011 odmieta sprístupniť Správu o právnom audite zaplatenú z verejných prostriedkov, jednoznačne vyplýva, že mesto hľadá a uvádza nezmyselné dôvody len preto, aby sa Správa o právnom audite nedostala do rúk verejnosti,“ uzatvára Eva Kováčechová, ktorá CEA pred súdom zastupuje.

 

 

Súvisiace články

Financovanie športových klubov - veľká hra na schovávačku

Športové emócie často písali dejiny. Každý má nejakých svojich a v záchvatoch radosti a hrdosti na moderných gladiátorov sa ľahko zabúda, že táto oblasť je dotovaná aj z verejných zdrojov. V Transparency International Slovensko sme sa pozreli, ako je na tom vrcholový šport z hľadiska transparentnosti narábania s verejnými zdrojmi. Nemáme ambíciu hodnotiť správnosť alebo nesprávnosť financovania vrcholového športu, náš pohľad je čisto cez prizmu ochoty zodpovedať sa za použitie vybratých daní. Ako sonda nám poslúžili mužské kluby vo futbale a v hokeji v ich najvyššej ligovej súťaži.

Infožiadosti, diplomovky a buzerované úrady: Výsledky prieskumu

Bolo by skvelé, keby sa legislatíva v tejto krajine menila na základe dát a dôkazov a nie anekdotálnych zážitkov. Rozhodli sme sa preto overiť tvrdenia, že verejné inštitúcie a hlavne obce (lebo od nich počuť najväčší hluk) sú zahltené návalom lenivých študentov, ktorí si nevedia bez nich napísať diplomovku. V priebehu minulého mesiaca sme oslovili 599 obcí, 4 ministerstvá, 3 iné orgány ústrednej štátnej správy, 2 obvodné úrady a 8 pobočiek Sociálnej poisťovne. Pýtali sme sa ich, prostredníctvom žiadosti o sprístupnenie informácie, na počet prijatých infožiadostí, ich predmety a počty zamietnutých žiadostí v období 2010-2013.

Fico chce meniť infozákon

Vláda chce otvoriť a novelizovať zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Podľa predsedu vlády Roberta Fica je infozákon nástrojom na šikanovanie miest, obcí, štátu a štátnej správy. Kriticky vníma Ficovo vyhlásenie aj analytik Ondrej Dostál z Konzervatívneho inštitútu, ktorý v ňom vidí priestor na subjektívne rozhodovanie úradov.

V Spišskom Podhradí pustili do gatí a tvária sa, že je to koláčik

Situácia je to bizarná. Spišské Podhradie si uvedomilo, že jeho pozícia odmietajúca sprístupniť mi informácie je neudržateľná a keby nevyhovelo ani môjmu odvolaniu, skončilo by to na súde, ktorý by prehralo. Tak pustilo do gatí a informácie mi zaslalo. Aby sa však naďalej mohlo tváriť, že nepochybilo, tak tvrdí, že to, čo pri pustení do gatí vyprodukovalo, je vlastne koláčik.