Prístup samospráv k petíciám | 2013

Petičné právo patrí medzi prirodzené práva a z historického hľadiska ide o jedno z najstarších práv, ktoré sa uplatňovalo dávno pred vznikom moderných demokratických štátov. „Prirodzenosť petičného práva bola uznávaná takmer vo všetkých režimoch bez ohľadu na ich demokratickú, či právnu povahu.“ Podľa slovenského ústavného súdu predstavuje petičné právo jednu z foriem priamej demokracie a umožňuje občanom zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Z hľadiska správneho práva je kontrola vykonávaná na základe sťažností a petícií jednou z foriem kontroly vo verejnej správe. Petičnému právu a miestnej samospráve v právnom systéme Slovenskej republiky sa venujeme v časti | 1 |.

 

Zákon o petičnom práve ustanovuje, že ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (§ 7 ods. 1). Podľa § 11 ods. 1 zákona o sťažnostiach „Na vybavenie sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy. Vybavovanie sťažností orgán verejnej správy upraví vnútorným predpisom.“ Z uvedeného vyplýva, že obec má zo zákona povinnosť upraviť vybavovanie petícií vnútorným predpisom. Ako vyplýva z našej analýzy, dve tretiny samospráv sa pri vybavovaní petícií neriadia žiadnym vnútorným predpisom. Menej než desatina oslovených obcí a menej než polovica slovenských miest má nejaký dokument, ktorým sa riadi pri prijímaní a vybavovaní petícií občanov. Úprava vybavovania petícií na úrovni miestnej samosprávy je obsahom časti | 2 | tejto štúdie.

 

Vzorku 247 samospráv, medzi ktorými bolo všetkých 138 miest, všetkých 17 mestských častí Bratislavy, všetkých 22 mestských častí Košíc a 70 vybraných obcí z rôznych veľkostných kategórií, sme oslovili so žiadosťou o informácie s požiadavkou na zodpovedanie otázok, týkajúcich sa okrem iného aj toho, koľko a aké petície boli prerokovávané v zastupiteľstve daných samospráv v období rokov 2003 až 2012. Ide o desať rokov, resp. dve predchádzajúce štvorročné volebné obdobia a polovica v súčasnosti prebiehajúceho volebného obdobia miestnej samosprávy. V deviatich desiatkach našich samospráv bolo v období 2003-2012 spolu prerokovávaných 398 petícií. Uplatňovanie petičného práva vo vzťahu k miestnej samospráve sme analyzovali na spomenutej vzorke samospráv, pričom výsledky predstavujeme v časti | 3 | tejto štúdie.

 

V závere tejto štúdie v časti | 4 | predkladáme naše odporúčania pre samosprávy týkajúce sa petičného práva.

Dokument na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
a4_pristup_samosprav_k_peticiam.pdf2.14 MB