Prístup samospráv k žiadostiam o sprístupnenie informácií | 2013

V rámci projektu Právo na dobrú samosprávu Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika oslovil 247 samospráv (138 miest, 70 vidieckych obcí, 22 mestských častí Košíc a 17 mestských častí Bratislavy) so žiadosťou o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

 

Žiadali sme informácie o existencii alebo neexistencii miestnych dokumentov upravujúcich využívanie práva na informácie, petičného práva, uskutočnenia zhromaždenia obyvateľov obce, miestneho referenda a tiež rokovacie poriadky zastupiteľstiev a komisií. V prípade, že samosprávy takéto dokumenty majú, žiadali sme o ich zaslanie elektronickou formou.

 

Získané dokumenty sme po analýze a typizácii umiestnili do databázy, aby boli k dispozícii aktívnym občanom, ktorí sa zaujímajú o správu vecí verejných a hľadajú informácie o fungovaní samosprávy v iných mestách, aby ich mohli porovnať s fungovaním ich vlastnej samosprávy.

 

To, akým spôsobom nám samosprávy odpovedali (alebo neodpovedali) na tieto žiadosti o informácie, je vyhodnotené v tejto štúdii.

Dokument na stiahnutie: