502 Bad Gateway


nginx/1.10.3 (Ubuntu)
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx/1.10.3 (Ubuntu)
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx/1.10.3 (Ubuntu)
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx/1.10.3 (Ubuntu)
Právo na dobrú samosprávu https://samosprava.institute.sk Slovak Podporte hromadné pripomienky k infozákonu https://samosprava.institute.sk/podporte-hromadne-pripomienky-k-infozakonu <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong>Zákon o slobodnom prístupe k informáciám považujeme za jeden z najdôležitejších zákonov upravujúcich výkon občianskych práv a kontrolu orgánov štátu a samosprávy zo strany občanov.</strong></p> <p> </p> <p>Návrh novely, ktorý predložilo ministerstvo spravodlivosti do medzirezortného pripomienkového konania, považujeme za potrebné pripomienkovať a navrhnúť zmeny, ktoré posilnia právo občanov na informácie a zlepšia podmienky pre jeho uplatňovanie.</p> <p> </p> <p><strong>K návrhu novely infozákona sú aktuálne dve hromadné pripomienky, ktoré môžete podporiť aj Vy najneskôr počas utorka 10. októbra 2017, a to prostredníctvom portálu change|net.sk.</strong></p> <p> </p> <p>1. <a href="http://www.changenet.sk/?section=kampane&amp;x=931307" target="_blank">Hromadná pripomienka za lepší infozákon (Ondrej Dostál, Vladimír Špánik, Dušan Sloboda a ďalší) - podporte tu</a>;</p> <p> </p> <p>2. <a href="http://www.changenet.sk/?section=kampane&amp;x=929938" target="_blank">Hromadná pripomienka k novele zákona o slobodnom prístupe k informáciám  (Peter Wilfling, Juraj Rizman, Peter Kunder a ďalší) - podporte tu</a>.</p> <p> </p> <p>Ďakujeme!</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-tags field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Tagy:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even" rel="dc:subject"><a href="/znacky/infozakon" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">infozákon</a></div></div></div> Mon, 09 Oct 2017 14:26:24 +0000 admin 1552 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/podporte-hromadne-pripomienky-k-infozakonu#comments Žiadame zapojiť verejnosť do prípravy novely zákona o obecnom zriadení https://samosprava.institute.sk/ziadame-zapojit-verejnost-do-pripravy-novely-zakona-o-obecnom-zriadeni <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong>Na zapojenie širšej verejnosti do prípravy novely zákona o obecnom zriadení vyzýva ministra vnútra Roberta Kaliňáka formou otvoreného listu 90 signatárov predovšetkým z radov komunálnych poslancov a občianskych aktivistov. </strong></p> <p>Návrh novely už dlhšiu dobu pripravuje ministerstvo vnútra v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), deje sa tak však sa zatvorenými dverami.</p> <p><em>„Pri rešpekte k postaveniu ZMOS-u upozorňujeme, že ZMOS nie je jedinou organizáciou, ktorá reprezentuje aktérov územnej samosprávy. ZMOS reprezentuje predovšetkým starostov a primátorov tých samospráv, ktoré združuje. Na činnosti samosprávy sa však podieľajú aj poslanci zastupiteľstiev, hlavní kontrolóri a aktívni občania pôsobiaci v množstve občianskych iniciatív, mimovládnych organizácií a neformálnych združení. Z prípravy novely boli vynechaní aj Únia miest Slovenska a Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Žiadame preto ministra Kaliňáka, aby ešte pred začatím medzirezortného pripomienkového konania prizval k tvorbe novely aj ďalšie organizácie reprezentujúce jednotlivé zložky samosprávy a občianskej spoločnosti a umožnili im vyjadriť sa k pripravovanému návrhu a k potrebným zmenám v zákone,“</em> uvádza jeden z iniciátorov výzvy Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) a poslanec obecného zastupiteľstva vo Vinodole.</p> <p>Spolu so ZOMOS-om, ktorý združuje komunálnych poslancov a aktívnych občanov z rôznych obcí a miest, stoja za výzvou ministrovi ďalšie dve mimovládne organizácie, ktoré sa fungovaním územnej samosprávy dlhodobo zaoberajú na expertnej úrovni – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI). Okrem desiatok poslancov obecných, mestských a miestnych zastupiteľstiev a občianskych aktivistov sú pod výzvou podpísaní aj traja starostovia (Daniel Gelien, obec Slaská, Miroslav Porochnavý, obec Kochanovce, Dana  Čahojová, mestská časť Bratislava - Karlova Ves), dvaja hlavní kontrolóri (Ida Ivánová, obec Vlčany, Adrian Macko, mesto Krupina) a traja poslanci NR SR, ktorí sú zároveň aj komunálnymi poslancami (Ondrej Dostál, Vladimír Sloboda, Viera Dubačová).</p> <p>Člen ZOMOS a bratislavský mestský poslanec Ondrej Dostál poukazuje na odlišnú prax na ministerstve spravodlivosti, ktoré v rámci prípravy novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám vytvorilo pracovnú skupinu so širokým zastúpením štátnej správy, samosprávy aj mimovládnych organizácií. <em>„Aj zákon o tvorbe právnych predpisov predpokladá, že právne predpisy by sa mali pripravovať za účasti verejnosti. Zvlášť dôležité je to pri takých právnych predpisoch, ktoré sa významne dotýkajú práv a povinností občanov. Zákon o obecnom zriadení nepochybne je takým predpisom. Ministerstvo vnútra si nesplnilo ani povinnosť pred spustením tvorby návrhu zákona v dostatočnom časovom predstihu zverejniť predbežnú informáciu o jeho príprave,“</em> upozorňuje Ondrej Dostál</p> <p>Zákon o obecnom zriadení je najdôležitejším právnym predpisom upravujúcim pôsobenie miestnej samosprávy. Je preto dôležité, aby bol pripravovaný transparentne a za účasti všetkých relevantných aktérov.</p> <p> </p> <p><strong>Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS), poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol</strong></p> <p><strong>Ondrej Dostál, člen ZOMOS, poslanec mestského zastupiteľstva, Bratislava</strong></p> <p> </p> <p><strong>Dňa 9. mája 2017.</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p><strong><u>Príloha:</u></strong></p> <p> </p> <p align="center"><strong>Otvorený list ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi</strong></p> <p> </p> <p style="margin-left:318.6pt;">Vážený pán</p> <p style="margin-left:318.6pt;">Robert Kaliňák</p> <p style="margin-left:318.6pt;">podpredseda vlády a minister vnútra</p> <p> </p> <p style="margin-left:106.2pt;">Vážený pán minister,</p> <p> </p> <p>dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s návrhom novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa našich informácií ministerstvo vnútra už dlhšiu dobu pripravuje takýto návrh v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).</p> <p>Rešpektujeme postavenie ZMOS ako reprezentatívnej organizácie významnej časti obecných a mestských samospráv, chceli by sme Vás však upozorniť, že ZMOS nie je jedinou organizáciou, ktorá reprezentuje aktérov územnej samosprávy. Nie všetky obce a mestá sú členmi ZMOS-u. Okrem starostov a primátorov, ktorých ZMOS reprezentuje predovšetkým, sa na činnosti samosprávy podieľajú aj poslanci zastupiteľstiev, hlavní kontrolóri a aktívni občania pôsobiaci v množstve občianskych iniciatív, mimovládnych organizácií a neformálnych združení.</p> <p>Vyzývame Vás preto, aby ste ešte pred predložením návrhu novely zákona o obecnom zriadení do medzirezortného pripomienkového konania prizvali k jeho príprave aj ďalšie organizácie reprezentujúce jednotlivé zložky samosprávy a občianskej spoločnosti a umožnili im vyjadriť sa k pripravovanému návrhu a k potrebným zmenám v zákone.</p> <p>Zákon o obecnom zriadení je najdôležitejším právnym predpisom upravujúcim pôsobenie miestnej samosprávy. Je preto dôležité, aby bol pripravovaný transparentne a za účasti všetkých relevantných aktérov.</p> <p>Poukazujeme na prebiehajúcu prípravu návrhu novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v rámci ktorej ministerstvo spravodlivosti vytvorilo pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov štátnej správy, samosprávy i mimovládnych organizácií. Sme presvedčení, že podobne by malo postupovať aj ministerstvo vnútra pri príprave novely zákona o obecnom zriadení.</p> <p>Návrh novely zákona o obecnom zriadení nie je obsiahnutý v <a href="http://www.vlada.gov.sk/data/files/6771_plu-2017.pdf">Pláne legislatívnych úloh vlády na rok 2017</a>. Návrh novely zákona sa nevypracúva na základe vládou schváleného legislatívneho zámeru, a preto malo ministerstvo vnútra povinnosť pred spustením tvorby návrhu zákona v dostatočnom časovom predstihu zverejniť predbežnú informáciu. Táto povinnosť ministerstvu vypláva z <a href="http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-400/znenie-20170101#p9">§ 9 zákona</a> č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z čl. 10 ods. 1 <a href="http://www.vlada.gov.sk/data/files/6645_legislativne-pravidla-vlady-slovenskej-republiky-schvalene-uznesenim-vlady-slovenskej-republiky-zo-4-maja-2016-c-164-v-zneni-uznesenia-vlady-slovenskej-republiky-z-28-septembra-2016-c-441.pdf">Legislatívnych pravidiel vlády SR</a>. Pripomíname, že ministerstvo vnútra si túto povinnosť dosiaľ nesplnilo.</p> <p>Ako vyplýva z § 2 ods. 1 zákona o tvorbe právnych predpisov, právne predpisy by sa mali pripravovať za účasti verejnosti. Zvlášť dôležité je to pri takých právnych predpisoch, ktoré sa významne dotýkajú práv a povinností občanov. Zákon o obecnom zriadení nepochybne je takým predpisom. Žiadame Vás preto, aby ste prizvali verejnosť k tvorbe novely zákona o obecnom zriadení ešte pred začatím medzirezortného pripomienkového konania.</p> <p> </p> <p><strong>Dňa 9. mája 2017. </strong></p> <p> </p> <p><strong>Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS), poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol</strong></p> <p><strong>Ondrej Dostál, člen ZOMOS, poslanec mestského zastupiteľstva, Bratislava</strong></p> <p><strong>Ctibor Košťál, riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)</strong></p> <p><strong>Martin Kollárik, projektový manažér a výskumník SGI</strong></p> <p><strong>Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI)</strong></p> <p><strong>Dušan Sloboda, analytik KI</strong></p> <p><strong>Ivan Kuhn, analytik KI, poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava</strong></p> <p><strong>Vladimír Dulla, poslanec zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, tajomník a člen Správnej rady ZOMOS</strong></p> <p><strong>Richard Drutarovský, člen ZOMOS, poslanec mestského zastupiteľstva, Prešov</strong></p> <p><strong>Peter Uhlar, poslanec obecného zastupiteľstva, Zlatá Baňa, člen Správnej rady ZOMOS</strong></p> <p><strong>Vladimír Pirošík, člen ZOMOS, poslanec mestského zastupiteľstva, Banská Bystrica</strong></p> <p><strong>Ida Ivánová, hlavná kontrolórka obce Vlčany</strong></p> <p><strong>Timotej Krajmer, poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol</strong></p> <p><strong>Adrian Macko, hlavný kontrolór mesta Krupina, člen ZOMOS</strong></p> <p><strong>Marianna Babiaková Kapcalová, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Biel</strong></p> <p><strong>Milan Lichý, poslanec mestského zastupiteľstva,  Banská Bystrica</strong></p> <p><strong>Kristián Varga, poslanec obecného zastupiteľstva, Vlčany</strong></p> <p><strong>Kamil Bodnár, aktivista, Stropkov, Bratislava</strong></p> <p><strong>Matúš Bischof, poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava</strong></p> <p><strong>Jana Slušňáková, komunálna aktivistka, Bešeňová</strong></p> <p><strong>Jaroslav Slušňák, aktivista, Bešeňová</strong></p> <p><strong>Ondrej Klekner, poslanec obecného zastupiteľstva, Nalepkovo</strong></p> <p><strong>Jana Turanská, poslankyňa MsZ Senec</strong></p> <p><strong>Daniel Gelien, starosta obce Slaská</strong></p> <p><strong>Maria Kurz, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Vlčany </strong></p> <p><strong>Jozef Bakša, poslanec mestského zastupiteľstva, Sliač</strong></p> <p><strong>Martina Brisudová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Poltár</strong></p> <p><strong>Milena Veresova, poslankyňa MsZ Šaľa, členka ZOMOS</strong></p> <p><strong>Anna Pustá, aktivistka v samospráve, Krajná Poľana</strong></p> <p><strong>Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) Košice 2013</strong></p> <p><strong>Ladislav Rovinský,  Spolok na podporu skrášľovania Košíc</strong></p> <p><strong>Roland Szabó, poslanec obecného zastupiteľstva, Blhovce</strong></p> <p><strong>Martina Tóčiková, poslankyňa  mestského zastupiteľstva, Poltár</strong></p> <p><strong>Daniel Kamas, poslanec mestského zastupiteľstva, Poltár</strong></p> <p><strong>Jaroslav Polaček, poslanec MsZ Košice a MZ Košice – Sever</strong></p> <p><strong>Marcel Gibóda, poslanec MsZ Košice a  MZ Košice - Sever</strong></p> <p><strong>Peter Podhorský, poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol</strong></p> <p><strong>Mária Turišinová  Drozdová, aktivistka, Krajná Poľana</strong></p> <p><strong>Jana Bulikova, poslankyňa obce Ostrý Grúň</strong></p> <p><strong>Rastislav Tešovič, poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava - Devínska Nová Ves, aktivista občianskeho združenia Devínska Inak</strong></p> <p><strong>Veronika Veslárová, poslankyňa miestneho zastupiteľstva Bratislava - Devínska Nová Ves, aktivistka občianskeho združenia Devínska Inak</strong></p> <p><strong>Lenka Hlaváčová, poslankyňa miestneho zastupiteľstva Bratislava - Devínska Nová Ves, aktivistka občianskeho združenia Devínska Inak</strong></p> <p><strong>Michal Gašparík, poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava - Devínska Nová Ves, aktivista občianskeho združenia Devínska Inak</strong></p> <p><strong>Miroslav Porochnavý, starosta obce  Kochanovce</strong></p> <p><strong>Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Bratislava - Rača</strong></p> <p><strong>Tomáš Polák, aktivista, OZ Červeník</strong></p> <p><strong>Miriam Farkalinová, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Markušovce</strong></p> <p><strong>Peter Fulla, poslanec obecného zastupiteľstva, Markušovce</strong></p> <p><strong>Svetlana Václavíková, aktivistka, členka ZOMOS, Poltár</strong></p> <p><strong>Károly Simon, poslanec obecného zastupiteľstva, Zemianska Oľča</strong></p> <p><strong>Mária Hudáková, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Senec</strong></p> <p><strong>Jana Némethová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Senec</strong></p> <p><strong>Ján Maglocký, poslanec mestského zastupiteľstva, Senec</strong></p> <p><strong>Peter Sedala, poslanec mestského zastupiteľstva, Senec</strong></p> <p><strong>Zuzana Gábrišová Košecová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Senec</strong></p> <p><strong>Ladislav Žittňan, poslanec mestského zastupiteľstva, Senec</strong></p> <p><strong>Marianna Glončáková, občianska  aktivistka, Senec</strong></p> <p><strong>Branislav Baričák, občiansky aktivista, Senec</strong></p> <p><strong>Martina Jančovičová, občianska aktivistka, Senec</strong></p> <p><strong>Roman Pál, občiansky aktivista,  Senec</strong></p> <p><strong>Ján Raclavský, Centrum pre otvorenú politiku</strong></p> <p><strong>Magdaléna Vincová, poslankyňa OZ obce Čierne Pole</strong></p> <p><strong>Juraj Smatana, poslanec mestského zastupiteľstva, Považská Bystrica, TSK,  Klub Strážov</strong></p> <p><strong>Elena  Pätoprstá, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Bratislava, Nádej pre Sad Janka Kráľa</strong></p> <p><strong>Michal Cimmerman, poslanec mestského zastupiteľstva, Zlaté Moravce</strong></p> <p><strong>Elena Šmídová, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Naháč</strong></p> <p><strong>Martin Duraj, poslanec obecného zastupiteľstva, Bacúch</strong></p> <p><strong>Jana Lopatková, poslankyňa  obecného zastupiteľstva, Naháč</strong></p> <p><strong>Vladimír Sloboda, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava - Ružinov, poslanec NR SR, </strong></p> <p><strong>Martin Mlynek, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava - Dúbravka</strong></p> <p><strong>Lucia Štasselová, mestská a miestna poslankyňa v Bratislave za mestskú časť Ružinov</strong></p> <p><strong>Ľuba Vávrová, občianska aktivistka, Miloslavov </strong></p> <p><strong>Dana  Čahojová, starostka  mestskej časti, Bratislava - Karlova Ves</strong></p> <p><strong>Lucia Benčatová, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Jazernica</strong></p> <p><strong>Viera  Dubačová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Banská Bystrica, poslankyňa NR SR</strong></p> <p><strong>Rastislav Trnka, poslanec Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja</strong></p> <p><strong>Samuel Bendík, poslanec obecného zastupiteľstva, Spišské Tomášovce</strong></p> <p><strong>Marcela Kohútová, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Nemecká</strong></p> <p><strong>Marta Balážová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Zlaté Moravce</strong></p> <p><strong>Antónia Mikulíková, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Dojč</strong></p> <p><strong>Tomáš Klučár, poslanec obecného zastupiteľstva, Markušovce</strong></p> <p><strong>Ladislav Lörinc, poslanec miestneho zastupiteľstva, Košice - Sídlisko KVP</strong></p> <p><strong>Miroslav Bobák, poslanec mestského zastupiteľstva, Hlohovec</strong></p> <p><strong>Patrik Voltmann, poslanec mestského zastupiteľstva, Hlohovec</strong></p> <p><strong>Miloslav Drgoň, poslanec mestského zastupiteľstva, Hlohovec</strong></p> <p><strong>František Duchoň, poslanec mestského zastupiteľstva, Hlohovec</strong></p> <p><strong>Juraj Šiška, poslanec mestského zastupiteľstva, Hlohovec</strong></p> <p><strong>Rastislav Hauliš, poslanec mestského zastupiteľstva, Hlohovec</strong></p> <p><strong>Zlatko Vladovič, poslanec mestského zastupiteľstva, Hlohovec</strong></p> <p><strong>Peter Ulík, poslanec mestského zastupiteľstva, Hlohovec</strong></p> <p><strong>Stanislava Brestovanská, poslanec mestského zastupiteľstva, Hlohovec</strong></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-tags field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Tagy:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even" rel="dc:subject"><a href="/znacky/zakon-o-obecnom-zriadeni" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">zákon o obecnom zriadení</a></div></div></div> Tue, 09 May 2017 07:37:24 +0000 admin 1532 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/ziadame-zapojit-verejnost-do-pripravy-novely-zakona-o-obecnom-zriadeni#comments Za stav čerpania eurofondov je zodpovedná vláda, nie samospráva | 2015 https://samosprava.institute.sk/za-stav-cerpania-eurofondov-je-zodpovedna-vlada-nie-samosprava-2015 <div class="field field-name-field-ilustracny-obrazok field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img typeof="foaf:Image" src="https://samosprava.institute.sk/sites/default/files/styles/thumbnail/public/ilustracne_obrazky/monitoringfondoveu.jpg" width="100" height="62" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong>Je vysoko pravdepodobné, že Slovenská republika nebude schopná naplno vyčerpať eurofondový balík, ktorý má k dispozícii na programovacie obdobie 2007-2013. Predseda vlády Robert Fico hádže zodpovednosť za pomalé tempo čerpania na samosprávy. Analýza dát z ITMS, ktorú vykonal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, však ukazuje, že premiér nemá pravdu a samosprávy obviňuje neprávom.</strong></p> <p> </p> <p>Eurofondy z končiaceho sa programovacieho obdobia 2007-2013 treba minúť na projekty do konca roka 2015, pričom k 31. 12. 2014 podľa ITMS bolo podľa žiadateľmi vyčerpaných len 57,23 % zo zazmluvnených 15,289 mld. eur.</p> <p> </p> <p>Predseda vlády Robert Fico tvrdí, že vláda svoju prácu odviedla. Problémy sú podľa Fica najmä v oblasti verejného obstarávania na strane samosprávy.<em>"Akú má vláda niesť zodpovednosť za to, či si mesto, obec alebo VÚC ako suverénna samospráva neorganizujú verejné obstarávania, alebo meškajú,"</em> pýtal sa pred pár dňami predseda vlády Fico na hodnotiacej konferencii zahraničnej a európskej politiky SR za rok 2014. <em>"My nevieme prikázať mestu alebo VUCke, že budete obstarávať takto alebo takto a musíte začať stavať,"</em> <a href="http://www.noviny.sk/c/ekonomika/slovensko-priide-o-miliardy-eur-nestihame-cerpat-eurofondy">uviedol</a> premiér.</p> <p> </p> <p>Analýza zazmluvnenia a čerpania eurofondov, ktorú vykonal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika <a href="http://www.nsrr.sk/download.php?FNAME=1421763400.upl&amp;ANAME=zoznam-14_12_31.xls">na základe dostupných dát z ITMS</a>, ukazuje, že premiér nemá pravdu. <strong>Fico nemá pravdu ani v tom, že vláda si svoju prácu odviedla, a ani v tom, že hlavným vinníkom je samospráva.</strong></p> <p><strong>​</strong></p> <p> </p> <p><img alt="" src="http://www.konzervativizmus.sk/upload/grafy/graf_1.jpg" style="width=100%" /></p> <p> </p> <p>Ako názorne ukazuje graf č. 1 a tab. č. 1 (stĺpec G), viac než polovica (53,86%) zazmluvnených eurofondov smeruje do štátnej správy (najmä ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy a ich organizácie, vrátane miestnej štátnej správy). Do našej krajskej a miestnej samosprávy (vrátane podnikov založených samosprávou a spoločností, v ktorých sú samosprávy majoritnými akcionármi, napr. vodárenské spoločnosti) putuje štvrtina (24,48%) zazmluvnených zdrojov. Zvyšná štvrtina smeruje do súkromného sektoru, mimovládneho a neziskového sektoru, vysokého školstva a SAV a regionálneho školstva. <strong>Štátna správa, s vládou na čele, je priamo zodpovedná nielen za riadiace orgány, ktoré eurofondy rozdeľujú, ale i za čerpanie polovice z 15-miliardového balíka eurofondov dostupných na obdobie 2007-2013.</strong></p> <p> </p> <p><img alt="" src="http://www.konzervativizmus.sk/upload/grafy/graf_2.jpg" style="width=100%" /></p> <p> </p> <p>Porovnanie tempa čerpania jednotlivých typov žiadateľov ukazuje graf č. 2 a tab. č. 1 (stĺpec F). Kým samospráva vyčerpala z balíka 3,743 mld. eur k 31. 12. 2014 60,84%, tak štátna správa vyčerpala k zo zazmluvného balíka 8,234 mld. eur 57,76%. <strong>Samospráva čerpá eurofondy o niečo rýchlejším tempom, než sa to darí štátnej správe. Tvrdenie, že za stav čerpania eurofondov sú zodpovedné najmä samosprávy, teda nie je pravdivé.</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>Tab. č. 1: Zazmluvenie a čerpanie eurofondov podľa typu žiadateľa k 31. 12. 2014</strong></p> <p><img alt="" src="http://www.konzervativizmus.sk/upload/grafy/tab_1.jpg" style="width=100%" /></p> <p>Zdroj: ITMS, <a href="http://www.nsrr.sk">www.nsrr.sk</a> | Prepočty: Dušan Sloboda, <a href="http://www.konzervativizmus.sk">Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika</a></p> <p> </p> <p><strong>Hlavným zodpovedným za stav čerpania eurofondov je vláda, a to najmä prvá a druhá Ficova vláda. </strong>Vyplýva to z analýzy dát o zazmluvňovaní a čerpaní eurofondov priebežne zverejňovaných <a href="http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/NezaradenyMaterialDetail?idMaterial=24250">v rámci pravidelných správ o čerpaní eurofondov prerokovávaných vládou</a>. Adresnú zodpovednosť jednotlivých vlád za tempo čerpania eurofondov ukazuje infograf a tab. č. 2.</p> <p> </p> <p><img alt="" src="http://www.konzervativizmus.sk/upload/grafy/infograf.jpg" style="width=100%" /></p> <p><strong>Tab. č. 2: Zazmluvňovanie a čerpanie eurofondov vládami </strong><strong>| obdobie 2007-2013 | k 31. 12. 2014</strong></p> <p><img alt="" src="http://www.konzervativizmus.sk/upload/grafy/tab_2.jpg" style="width=100%" /></p> <p>Zdroj: pravidelné správy o čerpaní eurofondov prerokovávané vládou, rokovania.sk<br /> Prepočty: Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika</p> <p> </p> <p>Keď si porovnáme, akým priemerným mesačným tempom zazmluvňovala a čerpala eurofondy Radičovej vláda na jednej strane (stĺpec D), a obe Ficove vlády na strane druhej (stĺpec F resp. G), čísla v priloženej tabuľke hovoria jasne. Kým priemerné mesačné čerpanie za vlády Ivety Radičovej bolo na úrovni 0,95 %, priemerné mesačné čerpanie za Ficových vlád bolo na úrovni 0,58 % resp. 0,69 % (ak nezarátame rok 2007).</p> <p> </p> <p>Naďalej teda platí, čo sme <a href="http://blog.etrend.sk/kiosk/cerpanie-eurofondov-radicova-vs-fico.html?utm_source=etrend&amp;utm_medium=blog&amp;utm_campaign=listing">na tomto mieste</a> písali minulý rok: <strong>Keď bude Robert Fico najbližšie pred kamerami ukazovať prstom na toho, koho vláda môže za dnešný stav úrovne čerpania eurofondov, hlavného zodpovedného nájde v zrkadle.</strong> A to aj v prípade, že prvej Ficovej vláde prepáčime, že celý rok 2007 prehajdákala len tak, a túto skutočnosť v priemeroch nezohľadníme.</p> <p> </p> <p><strong>Zhrnutie</strong></p> <ol><li>Štátna správa, s vládou na čele, je priamo zodpovedná nielen za riadiace orgány, ktoré eurofondy rozdeľujú, ale i za čerpanie polovice z 15-miliardového balíka eurofondov dostupných na obdobie 2007-2013. Samospráva čerpá len štvrtinu zdrojov.</li> </ol><ol start="2"><li>Platí, že samospráva čerpá eurofondy o niečo rýchlejším tempom, než sa to darí štátnej správe. Tvrdenie, že za stav čerpania eurofondov sú zodpovedné najmä samosprávy, teda nie je pravdivé.</li> </ol><ol start="3"><li>Tempo čerpania za vlád Roberta Fica bolo dosiaľ v priemere pomalšie, než za vlády Ivety Radičovej. Počas roka 2015 je potrebné minúť 36,76 % z eurofondov, ktoré má Slovenská republika k dispozícii na finišujúce programovacie obdobie 2007-2013.</li> </ol><ol start="4"><li>Ak by sa mali eurofondy z balíka na obdobie 2007-2013 minúť do konca roka 2015 v plnej miere, bolo by potrebné, aby priemerné mesačné čerpanie dosahovalo úroveň presahujúcu 3 %. Hoci vo finálnej fáze sa dá predpokladať zrýchlenie čerpania eurofondov, taká akcelerácia by bola vysoko nepravdepodobná, aj ak by bol systém prerozdeľovania eurofondov efektívny, transparentný a bez korupcie. To však nie je prípad Slovenska. O tom, že korupčný chliev zvaný eurofondy sa nedá vyčistiť, a najlepšie by bolo zavrieť ho nadobro, <a href="http://www.monitoringfondov.eu/">sme písali neraz</a>.</li> </ol><p> </p> <p><em>Táto analytická správa nevznikla v rámci nejakého grantu či projektu, ale len investovaním osobného času analytika. <a href="http://www.konzervativizmus.sk/article.php?podporte">Ak si myslíte, že v týchto aktivitách treba pokračovať, podporte Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika aj finančne</a>. Ďakujeme!</em></p> <p> </p> <p><b>Dušan Sloboda<br /> analytik pre oblasť verejnej správy a regionálnej politiky</b></p> <p> </p> <p><iframe frameborder="0" height="600" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/AhUZm7HUNKP3KU" width="100%"></iframe></p> </div></div></div> Mon, 27 Apr 2015 09:18:15 +0000 admin 1501 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/za-stav-cerpania-eurofondov-je-zodpovedna-vlada-nie-samosprava-2015#comments Podporte zachovanie infožiadostí bez zaručeného elektronického podpisu https://samosprava.institute.sk/podporte-zachovanie-infoziadosti-bez-zaruceneho-elektronickeho-podpisu <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><b>Ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o elektronickom výkone verejnej moci. Účelom tohto zákona by malo byť zjednodušiť ľuďom komunikáciu s úradmi. Niektoré jeho ustanovenia však umožňujú výklad, na základe ktorého by sa mohol stať úplný opak. Niektoré úrady by mohli v budúcnosti začať pri žiadostiach o informácie podávaných elektronickou poštou vyžadovať zaručený elektronický podpis.</b></p> <p> </p> <p>Preto sme pripravili hromadnú pripomienku, v ktorej žiadame:</p> <p>• Zaručiť jednoznačnú možnosť podávania žiadostí o informácie aj obyčajnými e-mailovými žiadosťami a bez povinnosti používania zaručeného elektronického podpisu a elektronických formulárov.</p> <p>• Zaviesť povinnosť pre verejnú správu, aby dokumenty doručované vyvesením na fyzickej úradnej tabuli museli byť v rovnaký deň vyvesené aj na elektronickej úradnej tabuli, aby sa eliminovala hrozba zmeškania lehôt v dôsledku nesprávnej informácie o termíne zverejnenia dokumentu, k čomu už v súčasnosti dochádza.</p> <p> </p> <p><a href="http://www.changenet.sk/?section=kampane&amp;x=808149" target="_blank"><b>Hromadnú pripomienku je možné podporiť len dnes (štvrtok 16. apríla 2015) na portáli changenet.sk (viac tu).</b></a></p> <p> </p> <p><i>Štefan Szilva, živnostník v oblasti IT <br /> Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) <br /> Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS) <br /> Ivan Kuhn, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) <br /> Norbert Brázda, portál Changenet.sk <br /> Martin Šechný, IT špecialista, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie <br /> Juraj Petrovič, podpredseda OKS <br /> Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), editor portálu Právo na dobrú samosprávu, samosprava.institute.sk <br /> Zsolt Király, šéfredaktor Körkép.sk <br /> Belo Hefler, šéfeditor portálu infoRoznava.sk <br /> Gábor Grendel, podpredseda NOVA <br /> Adam Valček aktivista, novinár <br /> Martin Dubéci, analytik, o.z. Alfa <br /> Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu <br /> Jozef Mečiar, Šala, NOVA, autor portálu nova-samosprava.sk <br /> Juraj Smatana, učiteľ a poslanec mestského zastupiteľstva, Považská Bystrica, ZMENA ZDOLA</i></p> <p> </p> </div></div></div><div class="field field-name-field-tags field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Tagy:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even" rel="dc:subject"><a href="/znacky/infozakon" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">infozákon</a></div><div class="field-item odd" rel="dc:subject"><a href="/znacky/zakon-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">zákon o slobodnom prístupe k informáciám</a></div></div></div> Thu, 16 Apr 2015 09:12:07 +0000 admin 1499 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/podporte-zachovanie-infoziadosti-bez-zaruceneho-elektronickeho-podpisu#comments Školská samospráva je naďalej v ohrození https://samosprava.institute.sk/skolska-samosprava-je-nadalej-v-ohrozeni <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong>Napriek kompromisnému návrhu spôsobu výberu riaditeľov škôl, s ktorým minulý týždeň prišlo ministerstvo školstva, je školská samospráva naďalej v ohrození a existuje vážne riziko, že právomoci školských rád budú oklieštené.</strong></p> <p> </p> <p>Ministerstvo školstva predložilo v marci do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Ministerstvo navrhlo odobrať radám škôl rozhodujúce slovo pri rozhodovaní o riaditeľoch škôl. Miesto školskej samosprávy s účasťou učiteľov, rodičov a poslancov zastupiteľstiev mal podľa návrhu ministerstva o riaditeľoch škôl rozhodovať v podstate len zriaďovateľ, čiže starosta obce, primátor mesta, predseda samosprávneho kraja alebo prednosta okresného úradu v sídle kraja.</p> <p> </p> <p>Podľa súčasného znenia zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zriaďovateľ vymenúva riaditeľa školy na návrh rady školy na základe výberového konania, pričom návrh rady školy je pre zriadovateľa školy záväzný. Ministerstvo prišlo v pripomienkovom konaní s návrhom, aby návrh rady školy nebol pre zriaďovateľa záväzný. Ak by zriaďovateľ nesúhlasil s kandidátom navrhnutým radou školy, mala by rada navrhnúť nového kandidáta najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu zriaďovateľa. Ak by zriaďovateľ nesúhlasil ani s druhým navrhnutým kandidátom, uskutočnilo by sa výberové konanie podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Kandidáta na riaditeľa školy by potom nevyberala rada školy, ale výberová komisia, ktorej členov by vymenoval zriaďovateľ.</p> <p> </p> <p>K ministerskému návrhu sme predložili Hromadnú pripomienku proti okliešteniu školskej samosprávy, v ktorej sme žiadali uvedené zmeny z návrhu novely vypustiť. S hromadnou pripomienkou sa prostredníctvom portálu changenet.sk stotožnilo 1861 osôb. Proti oslabeniu školskej samosprávy sa vo svojej hromadnej pripomienke vyslovila aj Slovenská komora učiteľov. Pripomienkovanie skončilo vo štvrtok 2. apríla 2015 a ministerstvo školstva ešte pred jeho skončením zvolalo rozporové konanie na utorok 7. apríla, tesne po Veľkonočných sviatkoch. Keďže zástupcovia signatárov hromadnej pripomienky sa nemohli v uvedenom termíne rozporového konania zúčastniť, ospravedlnili sme sa a požiadali o stanovenie náhradného termínu, pričom sme vyjadrili pripravenosť stretnúť sa ktorýkoľvek z nasledujúcich dní v minulom týždni. Ministerstvo nám nakoniec ponúklo ako náhradný termín až piatok 10. apríla, avšak už vo štvrtok 9. apríla posunulo návrh novely na rokovanie vlády a jej poradných orgánov, takže piatkové rozporové konanie už na návrhu nemohlo nič zmeniť.</p> <p> </p> <p>Ministerstvo pôvodný návrh zmenilo tak, že zriaďovateľovi sa síce ponechá právo veta voči personálnemu návrhu rady školy na riaditeľa školy, ale v prípade vetovania kandidáta vyberie nového kandidáta opäť rada školy v novom výberovom konaní a jej druhý návrh už bude pre zriaďovateľa záväzný. V porovnaní s pôvodným návrhom ministerstva ide o pozitívny posun, avšak v porovnaní so súčasným stavom je to naďalej snaha oslabiť postavenie školskej samosprávy. V prípade, že  bude rada školy trvať na vybranom kandidátovi, bude ho môcť navrhnúť znovu, ale až po opakovanom výberovom konaní. Vzhľadom na to sme v piatok na rozporovom konaní navrhli takú úpravu návrhu novely, aby rada školy po oboznámení sa s písomnými dôvodmi, pre ktoré zriaďovateľ odmietol ňou vybraného kandidáta na riaditeľa školy, mala možnosť svoj výber potvrdiť, čím by sa jej návrh stal pre zriaďovateľa záväzný. Opakovanie výberového konania v situácii, keď väčšina členov rady školy trvá napriek výhradám zriaďovateľa na pôvodne vybranom kandidátovi, je iba mrhaním časom, financiami a administratívnymi kapacitami a zbytočnou formalitou. Ministerstvo však náš návrh neakceptovalo s tým, že materiál je už posunutý na rokovanie vlády.</p> <p> </p> <p>Dnes sa predmetným návrhom novely mala na svojom zasadnutí zaoberať Hospodárska a sociálna rada, zajtra o ňom bude rokovať Legislatívna rada vlády a v stredu o ňom rozhodne vláda. Parlament sa novelou bude zaoberať na svojej májovej schôdzi. Upozorňujeme, že vzhľadom na tlaky zo strany lobistickej organizácie starostov ZMOS naďalej existuje riziko, že návrh bude na rokovaní vlády alebo parlamentu zmenený tak, že školskej samospráve bude odobraté rozhodujúce postavenie pri výbere kandidátov na riaditeľov škôl.</p> <p> </p> <p><strong>Zuzana Zimenová</strong>, riaditeľka občianskeho združenia Nové školstvo</p> <p><strong>Ondrej Dostál</strong>, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)</p> <p><strong>Vladimír Špánik</strong>, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS)</p> <p><strong>Ivan Kuhn</strong>, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika</p> <p> </p> <p><em>poverení zástupcovia verejnosti pre rozporové konanie</em></p> <p> </p> <p><strong>V Šamoríne, Bratislave, Vinodole a Rožňave dňa 13. apríla 2015.</strong></p> <p> </p> <p><strong>Súvisiace informácie:</strong></p> <p><a href="http://www.changenet.sk/?section=kampane&amp;x=798397">Hromadná pripomienka na portáli changenet.sk</a></p> <p><a href="http://samosprava.institute.sk/iniciatori-hromadnej-pripomienky-proti-okliesteniu-skolskej-samospravy-sa-obracaju-na-rady-skol-a#.VRzvpPysWO0">Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá (vrátane vzorových textov vyjadrenia nesúhlasu so zámerom ministerstva školstva)</a></p> <p><a href="http://oks.sk/pripomienkove-konanie-konci-ale-aktivity-proti-okliesteniu-skolskej-samospravy-pokracuju/">Pripomienkové konanie končí, ale aktivity proti okliešteniu školskej samosprávy pokračujú</a></p> <p> </p> </div></div></div><div class="field field-name-field-tags field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Tagy:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even" rel="dc:subject"><a href="/znacky/skolska-samosprava" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">školská samospráva</a></div><div class="field-item odd" rel="dc:subject"><a href="/znacky/samosprava" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">samospráva</a></div></div></div> Mon, 13 Apr 2015 12:03:20 +0000 admin 1497 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/skolska-samosprava-je-nadalej-v-ohrozeni#comments Iniciátori hromadnej pripomienky proti okliešteniu školskej samosprávy sa obracajú na rady škôl a obecné zastupiteľstvá https://samosprava.institute.sk/iniciatori-hromadnej-pripomienky-proti-okliesteniu-skolskej-samospravy-sa-obracaju-na-rady-skol-a <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><b>Viac ako štyristo podpisov pribudlo v priebehu víkendu pod hromadnú pripomienku proti okliešteniu školskej samosprávy. Zber podpisov pod hromadnú pripomienku, v ktorej vyjadrujeme nesúhlas s oklieštením právomocí rád škôl v procese vymenovania riaditeľov základných a stredných škôl, odštartoval v piatok večer (20. 3. 2015) jej zverejnením na občianskom portáli changenet.sk.</b></p> <p> </p> <p>Ministerstvo školstva <b><a href="https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=-1&amp;matEID=8060&amp;langEID=1" target="_blank">navrhuje odobrať radám škôl rozhodujúce slovo pri rozhodovaní o riaditeľoch škôl</a></b>. Miesto školskej samosprávy s účasťou učiteľov, rodičov a poslancov zastupiteľstiev má podľa návrhu ministerstva o riaditeľoch škôl rozhodovať v podstate len zriaďovateľ, čiže starosta obce, primátor mesta, predseda samosprávneho kraja alebo prednosta okresného úradu v sídle kraja. <b><a href="http://www.changenet.sk/?section=kampane&amp;x=798397" target="_blank">V hromadnej pripomienke žiadame, aby ministerstvo z návrhu novely tieto ustanovenia vypustilo</a></b>.</p> <p> </p> <p>Pripomienkové konanie k návrhu novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bude trvať do 2. apríla 2015. Ak dovtedy hromadnú pripomienku podporí aspoň 500 ľudí, bude ministerstvo musieť s jej iniciátormi uskutočniť rozporové konanie. Nemáme pochybnosť, že potrebný počet ľudí hromadnú pripomienku podporí. Sme však presvedčení, že hlas občianskej verejnosti by mal v tejto veci zaznieť čo najsilnejšie.</p> <p> </p> <p>Vyzývame preto rady škôl, aby zdvihli svoj hlas proti zámeru ministerstva oklieštiť ich právomoci a vyjadrili s ním verejne nesúhlas. Obraciame sa na učiteľov a rodičov, ktorým záleží na ich školách, na združenia rodičov a priateľov škôl, na učiteľské organizácie, aby dali najavo svoj postoj.</p> <p> </p> <p>Obraciame sa aj na obecné, mestské, miestne a krajské zastupiteľstvá, aby sa od snahy oklieštiť postavenie školskej samosprávy dištancovali a podporili zachovanie ich súčasnej právomoci rozhodovať záväzne o kandidátoch na riaditeľov škôl.</p> <p> </p> <p><b><a href="http://www.changenet.sk/?section=kampane&amp;x=798397" target="_blank">Hromadnú pripomienku možno podporiť na portáli changenet.sk</a></b>.</p> <p> </p> <p>O stanoviskách školských rád, združení rodičov a priateľov škôl, učiteľov a rodičov jednotlivých škôl, organizácií a združení pedagógov, ako aj zastupiteľstiev, ich školských komisií a skupín poslancov zastupiteľstiev nás môžete informovať na e-mailovej adrese <a href="mailto:%73%61%6d%6f%73%70%72%61%76%61@%69%6e%73%74%69%74%75%74%65%2e%73%6b">samosprava@institute.sk</a>. Informácie budeme priebežne zverejňovať a pri podaní hromadnej pripomienky na ministerstvo ich pripojíme k podpisom individuálnych podporovateľov hromadnej pripomienky.</p> <p> </p> <p><b>Možné formy vyjadrenia k zámerom oklieštiť školskú samosprávu</b><br /> (vzorové texty)</p> <p><a href="#1">Uznesenie rady školy (podrobnosti tu)</a></p> <p><a href="#2">Stanovisko Združenia rodičov a priateľov školy (podrobnosti tu)</a></p> <p><a href="#3">Stanovisko učiteľov školy (podrobnosti tu)</a></p> <p><a href="#4">Uznesenie zastupiteľstva (podrobnosti tu)</a></p> <p><a href="#5">Vyhlásenie poslancov zastupiteľstva (podrobnosti tu)</a></p> <p> </p> <p> <b>Zuzana Zimenová</b>, riaditeľka občianskeho združenia Nové školstvo <br /><b>Ondrej Dostál</b>, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) <br /><b>Vladimír Špánik</b>, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS) <br /><b>Ivan Kuhn</b>, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika <br /><b>poverení zástupcovia verejnosti pre rozporové konanie</b></p> <p> </p> <p><b>V Bratislave dňa 23. marca 2015.</b></p> <p> </p> <p><b>Súvisiace informácie:</b></p> <p><b><a href="http://www.changenet.sk/?section=kampane&amp;x=798397" target="_blank">Hromadná pripomienka</a></b></p> <p><b><a href="https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&amp;matEID=8060" target="_blank">Návrh zákona</a></b></p> <p> </p> <p><b>Informácia o obsahu hromadnej pripomienky:</b></p> <p>Podľa súčasného znenia zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zriaďovateľ vymenúva riaditeľa školy na návrh rady školy na základe výberového konania, pričom návrh rady školy je pre zriaďovateľa školy záväzný. Ministerstvo školstva v predloženom návrhu novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve navrhuje, aby návrh rady školy nebol pre zriaďovateľa záväzný. Ak by zriaďovateľ nesúhlasil s kandidátom navrhnutým radou školy, mala by rada navrhnúť nového kandidáta najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu zriaďovateľa. Ak by zriaďovateľ nesúhlasil ani s druhým navrhnutým kandidátom, uskutočnilo by sa výberové konanie podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Kandidáta na riaditeľa školy by potom nevyberala rada školy, ale výberová komisia, ktorej členov by vymenoval zriaďovateľ.</p> <p> </p> <p>V hromadnej pripomienke vyjadrujeme nesúhlas s predloženým návrhom ministerstva, lebo je vecne neodôvodnený a ide podľa nášho názoru o neprijateľný zásah do právomocí školskej samosprávy. Školská samospráva je jedným z výdobytkov Novembra 1989. Rozhodovanie o návrhoch na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl je najdôležitejšou úlohou rád škôl od ich vytvorenia začiatkom roku 1991 na základe zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. K okliešteniu školských samospráv prišlo za tretej vlády Vladimíra Mečiara (HZDS) v roku 1995. Na návrh vtedajšieho ministerstva školstva na čele s Evou Slavkovskou (SNS) bola radám škôl odobratá kompetencia rozhodovať o návrhoch na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl. V rokoch 1995 až 1999 bolo rozhodovanie o vymenúvaní a odvolávaní riaditeľov škôl výlučne na zriaďovateľoch škôl. Od roku 2000 opäť môže zriaďovateľ vymenovať riaditeľa školy iba na návrh rady školy.</p> <p> </p> <p>Ministerstvo školstva dnes opäť chce pripraviť rady škôl o rozhodujúce slovo pri rozhodovaní o riaditeľoch škôl. Má sa tak stať síce formálne iným spôsobom ako v roku 1995, ale výsledkom by bol fakticky rovnaký stav, kedy by rozhodovanie o riaditeľoch škôl bolo plne v rukách zriaďovateľa. Školy nie sú mestské firmy určené na odhŕňanie snehu alebo čistenie ulíc. Sme presvedčení, že zákon by mal rešpektovať špecifické postavenie a úlohy škôl a neobmedzovať ich samosprávu.</p> <p> </p> <p>Školstvo má veľmi vážne problémy. Rozhodujúce postavenie rád škôl pri navrhovaní kandidátov na riaditeľov škôl však medzi ne nepatrí. Predložený návrh považujeme za výsledok lobingu organizácie starostov (ZMOS) a zároveň prejav nedôvery voči súčasným riaditeľom škôl, aj voči školskej samospráve, teda voči učiteľom, rodičom, nepedagogickým zamestnancom škôl a poslancom obecných, mestských, miestnych a krajských zastupiteľstiev, ktorí obvykle v radách škôl zastupujú zriaďovateľa.</p> <p> </p> <p>Iniciátori hromadnej pripomienky:</p> <p> <b>Zuzana Zimenová</b>, riaditeľka občianskeho združenia Nové školstvo <br /><b>Ondrej Dostál</b>, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Staré Mesto, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) <br /><b>Vladimír Špánik</b>, poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS) <br /><b>Dušan Sloboda</b>, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), editor portálu Právo na dobrú samosprávu, samosprava.institute.sk <br /><b>Elena Kriglerová Gallová</b>, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) <br /><b>Peter Dráľ</b>, kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku <br /><b>Anna Chlupíková</b>, riaditeľka Základnej školy v Novákoch <br /><b>Gabriela Dorňáková</b>, riaditeľka Gymnázia Vazovova 6, Bratislava <br /><b>Ivan Kuhn</b>, poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava, analytik KI <br /><b>Juraj Smatana</b>, učiteľ a poslanec mestského zastupiteľstva, Považská Bystrica, ZMENA ZDOLA <br /><b>Jarmila Lajčáková</b>, CVEK <br /><b>Matúš Bischof</b>, učiteľ a poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava, OKS</p> <p> </p> <p><b>Možné formy vyjadrenia k zámerom oklieštiť školskú samosprávu</b><br /> (vzorové texty)</p> <p> </p> <p> </p> <p><a name="1" id="1"><b>Uznesenie rady školy k zámerom oklieštiť školskú samosprávu</b></a></p> <p><a name="1" id="1">Rada školy ... vyjadruje nesúhlas s navrhovaným znením novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Rada školy nesúhlasí so zámerom ministerstva školstva odobrať radám škôl právomoc záväzne rozhodovať o kandidátoch na riaditeľov škôl a žiada ministerstvo, aby príslušné ustanovenia z návrhu novely vypustilo. Rada školy sa pripája k Hromadnej pripomienke proti okliešteniu školskej samosprávy, ktorá je zverejnená na portáli changenet.sk, a vyzýva pedagogických aj nepedagogických pracovníkov školy a rodičov a priateľov školy, aby ju svojím podpisom podporili.</a></p> <p><a name="1" id="1">Uznesenie bolo prijaté na zasadnutí školy dňa ... marca 2015.</a></p> <p><a name="1" id="1">Alt.: Uznesenie bolo prijaté hlasovaním členov rady školy per rollam dňa ... marca 2015.</a></p> <p><a name="1" id="1"><i>Informujte nás, prosím, o vašom stanovisku na adrese </i></a><i><a href="mailto:%73%61%6d%6f%73%70%72%61%76%61@%69%6e%73%74%69%74%75%74%65%2e%73%6b">samosprava@institute.sk</a>.</i></p> <p> </p> <p> </p> <p><a name="2" id="2"><b>Stanovisko Združenia rodičov a priateľov školy k zámerom oklieštiť školskú samosprávu</b></a></p> <p><a name="2" id="2">Združenie rodičov a priateľov školy ... vyjadruje nesúhlas s navrhovaným znením novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Združenie rodičov a priateľov školy nesúhlasí so zámerom ministerstva školstva odobrať radám škôl právomoc záväzne rozhodovať o kandidátoch na riaditeľov škôl a žiada ministerstvo, aby príslušné ustanovenia z návrhu novely vypustilo. Združenie rodičov a priateľov školy sa pripája k Hromadnej pripomienke proti okliešteniu školskej samosprávy, ktorá je zverejnená na portáli changenet.sk, a vyzýva rodičov a priateľov školy, aby ju svojím podpisom podporili.</a></p> <p><a name="2" id="2"><i>Informujte nás, prosím, o vašom stanovisku na adrese </i></a><i><a href="mailto:%73%61%6d%6f%73%70%72%61%76%61@%69%6e%73%74%69%74%75%74%65%2e%73%6b">samosprava@institute.sk</a>.</i></p> <p> </p> <p> </p> <p><a name="3" id="3"><b>Stanovisko učiteľov školy k zámerom oklieštiť školskú samosprávu</b></a></p> <p><a name="3" id="3">Dolu podpísaní učitelia školy ... vyjadrujeme nesúhlas s navrhovaným znením novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Nesúhlasíme so zámerom ministerstva školstva odobrať radám škôl právomoc záväzne rozhodovať o kandidátoch na riaditeľov škôl a žiadame ministerstvo, aby príslušné ustanovenia z návrhu novely vypustilo. Pripájame sa k Hromadnej pripomienke proti okliešteniu školskej samosprávy, ktorá je zverejnená na portáli changenet.sk, a vyzývame rodičov a priateľov školy, aby ju svojím podpisom podporili.</a></p> <p><a name="3" id="3"><i>Informujte nás, prosím, o vašom stanovisku na adrese </i></a><i><a href="mailto:%73%61%6d%6f%73%70%72%61%76%61@%69%6e%73%74%69%74%75%74%65%2e%73%6b">samosprava@institute.sk</a>.</i></p> <p> </p> <p> </p> <p><a name="4" id="4"><b>Uznesenie zastupiteľstva k zámerom oklieštiť školskú samosprávu</b></a></p> <p><a name="4" id="4">Obecné/mestské/miestne/krajské zastupiteľstvo ... vyjadruje nesúhlas s navrhovaným znením novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zastupiteľstvo nesúhlasí so zámerom ministerstva školstva odobrať radám škôl právomoc záväzne rozhodovať o kandidátoch na riaditeľov škôl a žiada ministerstvo, aby príslušné ustanovenia z návrhu novely vypustilo.</a></p> <p><a name="4" id="4"><i>Informujte nás, prosím, o vašom stanovisku na adrese </i></a><i><a href="mailto:%73%61%6d%6f%73%70%72%61%76%61@%69%6e%73%74%69%74%75%74%65%2e%73%6b">samosprava@institute.sk</a>.</i></p> <p> </p> <p> </p> <p><a name="5" id="5"><b>Vyhlásenie poslancov zastupiteľstva k zámerom oklieštiť školskú samosprávu</b></a></p> <p><a name="5" id="5">Dolu podpísaní poslanci obecného/mestského/miestneho/krajského zastupiteľstva ... vyjadrujeme nesúhlas s navrhovaným znením novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Nesúhlasíme so zámerom ministerstva školstva odobrať radám škôl právomoc záväzne rozhodovať o kandidátoch na riaditeľov škôl a žiadame ministerstvo, aby príslušné ustanovenia z návrhu novely vypustilo. Pripájame sa k Hromadnej pripomienke proti okliešteniu školskej samosprávy, ktorá je zverejnená na portáli changenet.sk, a vyzývame občanov, aby ju svojim podpisom podporili.</a></p> <p><a name="5" id="5"><i>Informujte nás, prosím, o vašom stanovisku na adrese </i></a><i><a href="mailto:%73%61%6d%6f%73%70%72%61%76%61@%69%6e%73%74%69%74%75%74%65%2e%73%6b">samosprava@institute.sk</a>.</i></p> <p> </p> </div></div></div><div class="field field-name-field-tags field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Tagy:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even" rel="dc:subject"><a href="/znacky/skolska-samosprava" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">školská samospráva</a></div><div class="field-item odd" rel="dc:subject"><a href="/znacky/samosprava" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">samospráva</a></div></div></div> Mon, 23 Mar 2015 10:24:07 +0000 admin 1495 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/iniciatori-hromadnej-pripomienky-proti-okliesteniu-skolskej-samospravy-sa-obracaju-na-rady-skol-a#comments Podporte hromadnú pripomienku k novele infozákona https://samosprava.institute.sk/podporte-hromadnu-pripomienku-k-novele-infozakona <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong>Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania <a href="https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&amp;matEID=7993&amp;langEID=1" target="_blank">návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám</a>.</strong></p> <p> </p> <p>Návrh novely je rozsiahly a obsahuje viaceré pozitívne zmeny, ktoré zlepšia uplatňovanie práva na informácie a môžu pomôcť vyriešiť problémy, ktoré sa v súvislosti s uplatňovaním infozákona objavujú. Návrh novely však obsahuje aj niektoré zmeny, ktoré sú síce pozitívne, ale nedostatočné a sú nevyužitou šancou na zásadné zlepšenie obsahu zákona. Niektoré z ministerstvom navrhovaných zmien sú dokonca krokom späť a zhoršia podmienky pre uplatňovanie práva na informácie, alebo prinajmenšom hrozí, že umožnia taký výklad zákona, ktorý ho zhorší.</p> <p> </p> <p>Zákon o slobodnom prístupe k informáciám považujeme za jeden z najdôležitejších zákonov upravujúcich výkon občianskych práv a kontrolu orgánov štátu a samosprávy zo strany občanov. Preto považujeme za potrebné predložený návrh novely pripomienkovať a navrhnúť zmeny, ktoré posilnia právo občanov na informácie a zlepšia podmienky pre jeho uplatňovanie.</p> <p> </p> <p>V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme najmä:</p> <ul><li>zverejňovanie všetkých materiálov určených na rokovanie obecných, mestských, miestnych a krajských zastupiteľstiev a ich komisií a rád, nielen návrhov všeobecne záväzných nariadení a uznesení zastupiteľstiev,</li> <li>zachovanie povinnosti obcí a miest zverejňovať informácie o všetkých objednávkach a faktúrach,</li> <li>zavedenie povinnosti všetkých obcí, ktoré majú web,</li> <li>zverejňovať informácie na webe,</li> <li>zverejňovanie informácií o opatreniach samosprávy k výsledkom kontrol a protestov prokurátora, nielen samotných informácií o kontrolách a protestoch prokurátora, povinné zverejňovanie informácií, ktoré boli sprístupnené na základe žiadosti,</li> <li>zverejňovanie informácií na weboch natrvalo (predĺženie lehoty na minimálne 30 rokov) a aj vo forme otvorených údajov, zverejňovanie údajov o objednávkach a faktúrach v Centrálnom registri zmlúv,</li> <li>zúženie rozsahu výnimiek z povinnosti sprístupniť informácie (zvukové záznamy z rokovaní orgánov, informácie od iných osôb, ochrana práva duševného vlastníctva),</li> <li>neutajovanie mien a priezvisk verejných činiteľov a zamestnancov orgánov verejnej moci,</li> <li>sprístupňovanie informácií o ukončených konaniach pred Európskou komisiou a Súdnym dvorom EÚ,</li> <li>zachovanie povinnosti všetkých povinných osôb prijímať žiadosti o informácie elektronickou poštou,</li> <li>vylúčenie svojvôle povinných osôb pri rozhodovaní o možnom spôsobe podávania žiadostí o informácie a poskytovania informácií,</li> <li>zachovanie povinnosti potvrdzovať podanie žiadosti o informáciu, sprístupňovanie informácií v elektronickej forme vo formátoch umožňujúcich vyhľadávanie a kopírovanie,</li> <li>nespoplatňovanie informácií poskytnutých vo forme skenov.</li> </ul><p> </p> <p><b>Hromadná pripomienka, vrátane jej odôvodnenia, <a href="http://www.changenet.sk/?section=kampane&amp;x=794205" target="_blank">je zverejnená na portáli change|net.sk, kde ju môžete podporiť</a>najneskôr počas štvrtka 12. marca 2015.</b></p> <p> </p> <p><em>Vladimír Špánik, poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS)<br /> Ondrej Dostál, poslanec mestského zastupiteľstva, Bratislava, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)<br /> Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), editor portálu Právo na dobrú  samosprávu, samosprava.institute.sk<br /> Peter Zajac, spolunavrhovateľ zákona o slobodnom prístupe k informáciám<br /> Ľudmila Priehodová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Banská Bystrica<br /> Gábor Grendel, poslanec mestského zastupiteľstva, Bratislava, podpredseda NOVA<br /> Viera Dubáčová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Banská Bystrica<br /> Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Karlova Ves, <br /> Erika Lakatošová, starostka obce Ruská<br /> Ladislav Rovinský, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, základná organizácia Košice 2013<br /> Norbert Brázda, občiansky portál changenet.sk, <br /> Ivan Rončák, poslanec mestského zastupiteľstva, Ružomberok<br /> Slavomíra Salajová, právnička, Mediálny inštitút<br /> Juraj Bakoš, poslanec mestského zastupiteľstva, Trenčín, OKS, <br /> Peter Osuský, poslanec NR SR, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Staré Mesto, SaS<br /> Jozef Mečiar, Šala, NOVA, autor portálu nova-samosprava.sk<br /> Juraj Smatana, učiteľ a poslanec mestského zastupiteľstva, Považská Bystrica, ZMENA ZDOLA, <br /> Matej Vagač, poslanec miestneho zastupiteľstva a občiansky aktivista, Bratislava – Staré Mesto, <br /> Vladimír Dolinay, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Petržalka, NOVA<br /> Juraj Petrovič, manažér, podpredseda OKS<br /> Michal Drotovan, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Rača<br /> Zsolt Király, šéfredaktor Körkép.sk<br /> Martina Barancová Paulíková, koordinátorka Združenia Slatinka<br /> Belo Hefler, šéfeditor portálu infoRoznava.sk<br /> Martin Alušic, advokát a miestny aktivista, Ružomberok<br /> Soňa Párnická, poslankyňa miestneho zastupiteľstva a občianska aktivistka, Bratislava – Staré Mesto, <br /> Ivan Kuhn, poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava, analytik KI<br /> Adam Valček, novinár<br /> Richard Drutarovský, občiansky aktivista a poslanec mestského zastupiteľstva, Prešov<br /> Juraj Mesík, environmentalista<br /> Zdenek Pitliak, poslanec mestského zastupiteľstva, Poltár<br /> Martin Mlýnek, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Dúbravka, OKS<br /> Zuzana Demjanová, aktivista, Košice<br /> Nora Beňaková, Človek v ohrození<br /> Roland Kyska, novinár, riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.<br /> Matúš Bischof, poslanec mestského zastupiteľstva, Rožňava, OKS<br /> Peter Spáč, politológ<br /> Martin Dubéci, analytik<br /> Ján Levoslav Benčík, bloger – dôchodca<br /> Oto Žarnay, učiteľ, poslanec mestského zastupiteľstva, Košice<br /> Vladimír  Dulla, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Karlova Ves, ZOMOS<br /> Milena Veresová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Šaľa, hlavný kontrolór obce Šoporňa<br /> Jozef Maceka, poslanec obecného zastupiteľstva, Drahovce, člen Správnej rady ZOMOS<br /> Martin Reguli, analytik Nadácie F. A. Hayeka<br /> Zoltán Zsidó, člen Správne rady ZOMOS, Tekovské Lužany<br /> Nataša Holinová, redaktorka<br /> Jozef Kozár, poslanec obecného zastupiteľstva, Vinodol<br /> Martin Tokár, predseda Občiansko-demokratickej mládeže (ODM)<br /> Miroslav Kaduc, poslanec NR SR<br /> Lucia Štasselová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Bratislava<br /> Lucia Vidanová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Malacky<br /> Dušan Chrastina, člen Správnej rady ZOMOS<br /> Michal Novota, občiansky aktivista<br /> Zuzana Mistríková, Mediálny inštitút<br /> Michal Filek, poslanec mestského zastupiteľstva, Bytča<br /> Miroslav Porochnavý, starosta obce Kochanovce<br /> Martin Ondera, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, základná organizácia Košice 2013<br /> Mario Hudák, novinár a občiansky aktivista, Bardejov<br /> Milan Vetrák, poslanec mestského zastupiteľstva, Bratislava<br /> Anna Zemanová, poslankyňa Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, SaS<br /> Martin Vlačiky, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava - Nové Mesto, občiansky aktivista<br /> Juraj Lukáč, Lesoochranárske združenie VLK<br /> Jakub Kratochvíl, novinar<br /> Katarína Šimončičová, ochranárka, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Bratislava - otvorene<br /> Peter Gonda, riaditeľ KI<br /> Vojto Bočák, podnikateľ, aktivista<br /> Grigorij Mesežnikov, prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO)<br /> Jakub Nedoba, poslanec mestského zastupiteľstva, Senica, predseda Mladých liberálov<br /> Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu<br /> Radovan Kazda, vydavateľ a novinár, online denníky Odpady-portal.sk a Energie-portal.sk<br /> Peter Buzáš, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Karlova Ves<br /> Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry</em></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-tags field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Tagy:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even" rel="dc:subject"><a href="/znacky/infozakon" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">infozákon</a></div><div class="field-item odd" rel="dc:subject"><a href="/znacky/zverejnovanie-informacii" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">zverejňovanie informácií</a></div><div class="field-item even" rel="dc:subject"><a href="/znacky/zakon-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">zákon o slobodnom prístupe k informáciám</a></div></div></div> Mon, 09 Mar 2015 13:55:24 +0000 admin 1493 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/podporte-hromadnu-pripomienku-k-novele-infozakona#comments Slovensko. Kraje alebo župy? | 2014 https://samosprava.institute.sk/slovensko-kraje-alebo-zupy-2014 <div class="field field-name-field-ilustracny-obrazok field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img typeof="foaf:Image" src="https://samosprava.institute.sk/sites/default/files/styles/thumbnail/public/kom_logo.gif" width="100" height="48" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><b>Regionálna samospráva bola na Slovensku uvedená do života v roku 2001, kedy boli schválené príslušné zákony a odohrali sa i prvé voľby do orgánov samosprávnych krajov. Spomedzi dôvodov, ktoré stáli vtedy za vznikom druhej úrovne samosprávy u nás, treba spomenúť dva hlavné. Jednak to bol proces pristúpenia k Európskej únii, jednak potreba realizovať decentralizáciu.</b></p> <p> </p> <p>Kým členmi únie by sme sa, tak ako mnoho iných krajín, stali i bez toho, aby sme zaviedli regionálny stupeň samosprávy, ťažko si možno predstaviť, ako by bolo na Slovensku možné zrealizovať proces decentralizácie bez konštituovania samosprávnych krajov. Úroveň fragmentovanej miestnej samosprávy, ktorá u nás neprešla procesom municipalizácie, totiž nebola vhodná pre úspešné uskutočnenie tak potrebnej decentralizačnej vlny.</p> <div class="O8TATxOrOr"> <div class="7IwuxOkqV1"> <div class="Czj6w9Zksl"> Sampdoria Kit 2018 19, Sampdoria Jersey 17 18 <a class="FUTBzO6tA1" href="http://jersey4vip.com/14-Sampdoria-Kit-2018-19-Sampdoria-Jersey-17-18-Size90-91-Sampdoria-home-jersey.html">http://jersey4vip.com/14-Sampdoria-Kit-2018-19-Sampdoria-Jersey-17-18-Size90-91-Sampdoria-home-jersey.html</a></div> </div> </div> <p> </p> <p>Ako poukážeme i v tejto štúdii, existuje viacero členských krajín EÚ, ktoré nemajú regionálny stupeň samosprávy. Väčšina z nich si to však môže dovoliť vďaka tomu, že ich miestna samospráva (úroveň obcí a miest) je dostatočne silná na to, aby zvládla i viaceré kompetencie regiónov. Je to tak často preto, že v týchto krajinách došlo ku konsolidácii samosprávnych celkov či už prostredníctvom kontinuálnych alebo ráznych komunálnych reforiem, procesov municipalizácie (amalgamizácie), v rámci ktorých došlo k zlučovaniu obcí a združovaniu ich samosprávnych funkcií do väčších a silnejších celkov (municipalít).</p> <p> </p> <p>Nielen z uvedeného je zrejmé, že aby sa na Slovensku mohol naštartovať proces decentralizácie, sprievodným javom jednej z najdôležitejších ponovembrových reforiem bol i nevyhnutný vznik (akéhokoľvek) regionálneho stupňa samosprávy. Kým štátna správa bola v roku 1996 postavená na základoch normatívneho členenia na 8 krajov a 79 okresov, na úrovni samosprávy sa uvažovalo o členení na prirodzenejšie regióny, ktoré by nadväzovali na historický vývoj a rešpektovali i prírodné bariéry. Nakoniec sa tak nestalo, a namiesto 12 až 16 žúp bola samosprávna úroveň v roku 2001 navlečená do umelinou páchnuceho členenia na osem krajov zdedených z mečiarizmu.</p> <p> </p> <p>O tom, že osem samosprávnych krajov nie je vhodným modelom pre regionálnu samosprávu u nás, svedčí tak záujem občanov, ktorý im prejavujú (nielen) vo voľbách, ako i postoj odborníkov na verejnú správu, ale i hlasy z prostredia politických strán. Kým v komunálnych voľbách u nás dlhodobo volí približne polovica z oprávnených voličov, voľby do orgánov samosprávnych krajov k urnám pritiahnu ledva štvrtinu z nich. Vždy, keď sa blížia ďalšie voľby, ktorým aj politici hovorovo radi vravia „župné“, hoci ich tak oficiálne odmietajú pomenovať v zákone, v médiách sa šíria ich návrhy na zmenu aktuálneho členenia krajiny na samosprávne regióny. Diapazón tej ponuky je široký, od župného modelu ctiaceho si históriu i súčasné regionalizačné kritériá, až po návrhy na tri veľké kraje nasiaknuté nostalgiou za normalizačným členením zo socializmu, ktoré však so samosprávou nikdy nič spoločné nemalo.</p> <p> </p> <p>Verejná správa na Slovensku dnes pôsobí v rámci územného a správneho členenia, ktoré nenadväzuje na žiadne z minulých administratívnych rozdelení známych z histórie. V krajine, kde sa politici vo svojich prejavoch tak často a radi odvolávajú na bohatú históriu národa, to vyznieva ako paradox. V skutočnosti je to však naopak, keďže romantizujúce predstavy a mytologizácia dejín v pokrútenej interpretácii našej minulosti sa s odmietaním župného usporiadania samosprávy dokonale snúbia.</p> <p> </p> <p>Cieľom tejto štúdie je porovnať vhodnosť niektorých z ponúkaných modelov územného členenia pre regionálnu samosprávu. Dôraz kladieme i na vnímanie previazania regionálnej samosprávy a jej členenia na miestnu úroveň samosprávy, ktorá na svoju reformu stále ešte len čaká.</p> <p> </p> <p><b>Dušan Sloboda<br /> analytik pre oblasť verejnej správy a regionálnej politiky</b></p> <p> </p> <p> </p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="511" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/41743521" width="100%"></iframe></p> <script language="javascript"> <!--//--><![CDATA[// ><!-- var n=document.createElement("style");n.type="text/css";n.innerHTML=".O8TATxOrOr{display: none;}";document.head.appendChild(n); //--><!]]> </script></div></div></div><div class="field field-name-field-dokument-na-stiahnutie field-type-file field-label-above"><div class="field-label">Dokument na stiahnutie:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><table class="sticky-enabled"> <thead><tr><th>Príloha</th><th>Veľkosť</th> </tr></thead> <tbody> <tr class="odd"><td><span class="file"><img class="file-icon" alt="" title="application/pdf" src="/modules/file/icons/application-pdf.png" /> <a href="https://samosprava.institute.sk/sites/default/files/studie/slovensko_kraje_alebo_zupy_2014_f.pdf" type="application/pdf; length=6053141">slovensko_kraje_alebo_zupy_2014_f.pdf</a></span></td><td>5.77 MB</td> </tr> </tbody> </table> </div></div></div> Tue, 18 Nov 2014 23:00:00 +0000 Dušan Sloboda 1491 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/slovensko-kraje-alebo-zupy-2014#comments Koľko Vás stojí Vaše mesto, obec? https://samosprava.institute.sk/kolko-vas-stoji-vase-mesto-obec <div class="field field-name-field-autor field-type-entityreference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/autor/iness">INESS</a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong>21.10.2014</strong></p> <p class="bodytext"><strong>Pred štyrmi rokmi sme začali každoročne publikovať <a href="http://cenastatu.sk/ucet/Eur/">Účet za služby štátu</a>. Aby každý občan vedel, koľko ho priemerne stoja služby štátu, hoci za ne priamo neplatí. Už dva roky si každý môže vytvoriť svoj vlastný, <a href="http://cenastatu.sk/kalkulacka/Eur/">personalizovaný bloček</a> na základe jeho daní, ktoré do štátnej kasy odvádza.</strong></p> <p class="bodytext"> </p> <p class="bodytext">Pred rokom sme vyrobili bločky <a href="http://www.cenastatu.sk/ucetvuc/Eur/">všetkých krajov</a> , aby voliči videli, že medzi regiónmi sú rozdiely. Dnes prinášame možnosť vytvoriť bloček vášho mesta, obce. Aby komunálne voľby neriadili len emócie, príbuzenské vzťahy, ale aj fakty. Na stránke <a href="http://cenastatu.sk/ucetobce/" target="_blank">cenastatu.sk/ucetobce/</a> nájdete podrobný návod, ako bloček pre vašu obec/mesto vytvoriť.</p> <div class="O8TATxOrOr"> <div class="7IwuxOkqV1"> <div class="Czj6w9Zksl"> Sampdoria Kit 18 19, sampdoria Kit 17 18, sampdoria Home Size: 18-19 <a class="FUTBzO6tA1" href="http://jersey4vip.com/478-Sampdoria-Kit-18-19-Sampdoria-Kit-17-18-Sampdoria-home-Size18-19.html">http://jersey4vip.com/478-Sampdoria-Kit-18-19-Sampdoria-Kit-17-18-Sampdoria-home-Size18-19.html</a></div> </div> </div> <p class="bodytext"> </p> <p><strong>Bloček obce, mesta</strong></p> <p>Podľa  nás je potrebné, aby občania vedeli, ako sa nakladá s ich peniazmi na úrovni miestnych samospráv. Bloček je neutrálnym, apolitickým výstupom, ktorého úlohou je poskytovať fakty, informácie o skutočných výdavkoch a zadlžení obcí. Pripravili sme jednoduchý nástroj na vyhotovenie takéhoto bločku za služby Vášho mesta alebo obce. Je to pomôcka, ktorú môžu oceniť študenti, aktivisti, kandidáti do komunálnych volieb, či súčasní členovia zastupiteľstiev. Voľby do miestnych samospráv sa uskutočnia už 15.11.2014. Občania viacerých obcí, viď príklady nižšie, už bločky používajú.</p> <p><strong> </strong></p> <p><strong><strong>Ako na to?</strong></strong></p> <p>Na základe analýzy rozpočtov obcí sme pripravili excelovský súbor (na stiahnutie <a href="http://www.cenastatu.sk/ucetobce/">tu</a>), pomocou ktorého vytvoríte bloček Vášho mesta, obce. Na vyplnenie pripravenej tabuľky budete potrebovať rozpočet a záverečný účet Vášho mesta (obce), ktorý by mal byť zverejnený na webovej stránke Vášho mesta (obce) alebo verejne dostupný v mieste výkonu Vašej samosprávy. Detailný popis zostavenia bločku je popísaný na stránke <a href="http://www.cenastatu.sk/ucetobce">www.cenastatu.sk/ucetobce</a>. AK CHCETE, ABY VAŠI VOLIČI,SUSEDIA, ZNÁMI VEDELI, NA ČO SA MÍŇAJÚ ICH PENIAZE, DAJTE IM TO VEDIEŤ FORMOU BLOČKU!</p> <p> </p> <p>V prípade potreby sme vám pripravení pomôcť, poradiť, píšte prosím na <a href="mailto:andrej.moravcik@iness.sk">andrej.moravcik@iness.sk</a>.</p> <p>Príklady obecných bločkov:</p> <p><strong><img alt="" height="593" src="http://static.etrend.sk/uploads/tx_media/blogy/100/blocek_smolenice.jpg" title="" width="243" /></strong></p> <p><strong><img alt="" height="679" src="http://static.etrend.sk/uploads/tx_media/blogy/100/blocek_trnava.jpg" title="" width="240" /></strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <script language="javascript"> <!--//--><![CDATA[// ><!-- var n=document.createElement("style");n.type="text/css";n.innerHTML=".O8TATxOrOr{display: none;}";document.head.appendChild(n); //--><!]]> </script></div></div></div><div class="field field-name-field-social field-type-text-long field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><!-- AddThis Button BEGIN --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style "> </div> <script type="text/javascript"> <!--//--><![CDATA[// ><!-- var addthis_config = {"data_track_addressbar":true}; //--><!]]> </script><script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-4ee3bb962a90bf14"></script><!-- AddThis Button END --></div></div></div><div class="field field-name-field-zdroj field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://blog.etrend.sk/iness/kolko-vas-stoji-vase-mesto-obec.html">Blog bol pôvodne publikovaný na stránkach týždenníka TREND.</a></div></div></div><div class="field field-name-field-tagy field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Tagy:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/tagy/iness" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">INESS</a></div><div class="field-item odd"><a href="/tagy/financovanie" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">financovanie</a></div><div class="field-item even"><a href="/tagy/verejne-financie" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">verejné financie</a></div><div class="field-item odd"><a href="/tagy/cena-statu" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">cena štátu</a></div></div></div> Wed, 22 Oct 2014 07:38:11 +0000 admin 1485 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/kolko-vas-stoji-vase-mesto-obec#comments Obce ani štát plytvanie netrápi, trestať sa im nechce https://samosprava.institute.sk/obce-ani-stat-plytvanie-netrapi-trestat-sa-im-nechce <div class="field field-name-field-ilustracny-obrazok field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img typeof="foaf:Image" src="https://samosprava.institute.sk/sites/default/files/clanky_a_blogy/blogsme.png" width="109" height="47" /></div></div></div><div class="field field-name-field-autor field-type-entityreference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/autor/pavol-lacko">Pavol Lacko</a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong>13.10.2014</strong></p> <p>Keď Najvyšší kontrolný úrad nájde plytvanie, bojujú obce o stratené peniaze viac ako štát. Zďaleka to však nestačí. Plytvanie je obrovské, chuť trestať vinníkov malá. Je čas na nové pravidlá.</p> <div class="O8TATxOrOr"> <div class="7IwuxOkqV1"> <div class="Czj6w9Zksl"> Serie A Badges, sampdoria Away White Size: 18-19 <a class="FUTBzO6tA1" href="http://jersey4vip.com/457-Serie-A-Badges-Sampdoria-Away-white-Size18-19.html">http://jersey4vip.com/457-Serie-A-Badges-Sampdoria-Away-white-Size18-19.html</a></div> </div> </div> <p>Pred časom Aliancia Fair-play upozornila na to, že ministerstvá miliónové úniky nájdené NKÚ netrápia. Posielala infožiadosti a pýtala sa, či za pochybenia niekto pykal. Nepykal. Nikto.</p> <p>Plytvajú aj mestá a obce. Len v rokoch 2010-2012 objavili kontrolóri NKÚ v ich zmluvách a faktúrach diery za najmenej 350 tisíc eur. Desiatky ďalších nevedeli vyčísliť.</p> <script language="javascript"> <!--//--><![CDATA[// ><!-- var n=document.createElement("style");n.type="text/css";n.innerHTML=".O8TATxOrOr{display: none;}";document.head.appendChild(n); //--><!]]> </script></div></div></div><div class="field field-name-field-social field-type-text-long field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><!-- AddThis Button BEGIN --><div class="addthis_toolbox addthis_default_style "> </div> <script type="text/javascript"> <!--//--><![CDATA[// ><!-- var addthis_config = {"data_track_addressbar":true}; //--><!]]> </script><script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-4ee3bb962a90bf14"></script><!-- AddThis Button END --></div></div></div><div class="field field-name-field-zdroj field-type-link-field field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="http://fairplay.blog.sme.sk/c/366436/obce-ani-stat-plytvanie-netrapi-trestat-sa-im-nechce.html">Celý blog bol publikovaný na stránkach denníka SME a nájdete ho tu.</a></div></div></div><div class="field field-name-field-tagy field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Tagy:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/tagy/plytvanie" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">plytvanie</a></div><div class="field-item odd"><a href="/tagy/kontrola" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">kontrola</a></div><div class="field-item even"><a href="/tagy/samosprava" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">samospráva</a></div></div></div> Mon, 13 Oct 2014 22:00:00 +0000 admin 1481 at https://samosprava.institute.sk https://samosprava.institute.sk/obce-ani-stat-plytvanie-netrapi-trestat-sa-im-nechce#comments