Štúdie

Za stav čerpania eurofondov je zodpovedná vláda, nie samospráva | 2015

Je vysoko pravdepodobné, že Slovenská republika nebude schopná naplno vyčerpať eurofondový balík, ktorý má k dispozícii na programovacie obdobie 2007-2013. Predseda vlády Robert Fico hádže zodpovednosť za pomalé tempo čerpania na samosprávy. Analýza dát z ITMS, ktorú vykonal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, však ukazuje, že premiér nemá pravdu a samosprávy obviňuje neprávom.

Slovensko. Kraje alebo župy? | 2014

Verejná správa na Slovensku dnes pôsobí v rámci územného a správneho členenia, ktoré nenadväzuje na žiadne z minulých administratívnych rozdelení známych z histórie. V krajine, kde sa politici vo svojich prejavoch tak často a radi odvolávajú na bohatú históriu národa, to vyznieva ako paradox. V skutočnosti je to však naopak, keďže romantizujúce predstavy a mytologizácia dejín v pokrútenej interpretácii našej minulosti sa s odmietaním župného usporiadania samosprávy dokonale snúbia.

Municipalizácia, volebný systém a možnosti participácie v miestnej samospráve na Slovensku | 2014

V novembri nás čakajú v poradí už siedme slobodné komunálne voľby po roku 1989. Volebné komisie v týchto dňoch rozhodujú o registrácii desiatok tisíc kandidátov, ktorí majú záujem uchádzať sa  o viac než 21 000 postov poslancov a vyše 2 900 pozícií starostov a primátorov. Využívame túto príležitosť na otvorenie diskusie o návrhoch na systémové zmeny, ktoré naša samospráva potrebuje.

Zhromaždenia obyvateľov obce a miestne referendá | 2013

Vzhľadom na úplne stručnú a všeobecnú charakteristiku zhromaždení obyvateľov obce v zákone, je ich bližšia úprava ponechaná prakticky úplne na samotné obce. Oproti tomu v prípade miestneho referenda zákon o obecnom zriadení explicitne uvádza, že by si samosprávy mali upraviť podrobnosti o organizácii miestneho referenda všeobecne záväzným nariadením. V tejto štúdii sa venujeme  úprave zhromaždení obyvateľov obce a miestnych referend na úrovni miestnej samosprávy na Slovensku. 

Uplatňovanie práva na dobrú správu vecí verejných v samospráve | 2013

S pojmom dobrej správy sa môžeme stretnúť vo viacerých dokumentoch Európskej únie a Rady Európy. Právo na dobrú správu vecí verejných je zakotvené v čl. 41 Charty základných práv Európskej únie. V Charte je však toto právo upravené vo vzťahu k orgánom a inštitúciám EÚ, nie vo vzťahu k orgánom členských štátov. V slovenskej legislatíve sa explicitne pojem dobrej správy nepoužíva, nie je nijako definovaný a slovenský právny systém nezakotvuje právo na dobrú správu. Napriek tomu sa doň princípy dobrej správy premietajú a nachádzajú vyjadrenie v ustanoveniach viacerých zákonov. V štúdii sa venujeme právu na dobrú správu tak, ako je definované v európskych dokumentoch a tak, ako sú jeho princípy obsiahnuté v právnom systéme SR.

Prístup samospráv k petíciám | 2013

Petičné právo patrí medzi prirodzené práva a z historického hľadiska ide o jedno z najstarších práv, ktoré sa uplatňovalo dávno pred vznikom moderných demokratických štátov. „Prirodzenosť petičného práva bola uznávaná takmer vo všetkých režimoch bez ohľadu na ich demokratickú, či právnu povahu.“ Podľa slovenského ústavného súdu predstavuje petičné právo jednu z foriem priamej demokracie a umožňuje občanom zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Z hľadiska správneho práva je kontrola vykonávaná na základe sťažností a petícií jednou z foriem kontroly vo verejnej správe. V štúdii sa venujeme petičnému právu a miestnej samospráve na Slovensku.

Prístup samospráv k žiadostiam o sprístupnenie informácií | 2013

Oslovili sme 247 samospráv (138 miest, 70 vidieckych obcí, 22 mestských častí Košíc a 17 mestských častí Bratislavy) so žiadosťou o sprístupnenie informácií týkajúcich dokumentov upravujúcich využívanie práva na informácie, petičného práva, uskutočnenia zhromaždenia obyvateľov obce, miestneho referenda a tiež rokovacie poriadky zastupiteľstiev a komisií. V prípade, že samosprávy takéto dokumenty majú, žiadali sme o ich zaslanie elektronickou formou. Získané dokumenty sme po analýze a typizácii umiestnili do databázy. To, akým spôsobom nám samosprávy odpovedali (alebo neodpovedali) na tieto žiadosti o informácie, je vyhodnotené v tejto štúdii.

Účasť verejnosti na činnosti samosprávy a možnosť verejnosti ovplyvňovať prijímanie rozhodnutí v samospráve | 2013

Účasť verejnosti na činnosti samospráv je zakotvená priamo v Ústave Slovenskej republiky, vyplýva z práva občanov zúčastňovať sa na správe vecí verejných, ako aj zo samotnej podstaty územnej samosprávy. Bližšia úprava účasti verejnosti na činnosti samospráv je obsiahnutá v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Právo zúčastňovať sa na samospráve obce nie je viazané na štátne občianstvo Slovenskej republiky, ale na trvalý pobyt. Zákon priznáva práva nie občanom SR, ale obyvateľom obce. V štúdii sa venujeme účasti verejnosti na činnosti samosprávy na Slovensku.

Zverejňovanie informácií samosprávami a aktívne informovanie verejnosti prostredníctvom webstránok | 2013

Okrem individuálneho sprístupňovania informácií na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb majú obce zákonmi stanovenú povinnosť niektoré informácie zverejňovať aktívne. Zverejňovaním informácie sa rozumie taký spôsob, ktorý každému umožní zverejnenú informáciu opakovane vyhľadávať a získavať. Môže ísť o zverejnenie na webstránke obce, na jej úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, v tlači a podobne (§ 4 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám). V štúdii sa venujeme povinnému zverejňovaniu informácií na webstránkach miestnej samosprávy.

Stránky