infozákon

Nezákonnosť zákonnej fikcie?

Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti. Uvedené ustanovenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám je z právneho hľadiska zaujímavé tým, že ustanovuje zákonnú fikciu vydania rozhodnutia o odmietnutí poskytnutia informácie.

Analýza zverejňovania informácií na internetových stránkach nemocníc

Nemocnice na Slovensku každý rok obstarávajú tovary a služby za stovky miliónov EUR, ktoré z veľkej časti pochádzajú z verejného zdravotného poistenia. V rámci spoločného projektu inštitútu INEKO a Transparency International Slovensko (TIS) zameraného na monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva sme sa preto rozhodli pozrieť na to, aké informácie o sebe a o procese obstarávania nemocnice zverejňujú na svojich internetových stránkach.

Možno pred občanmi utajiť informácie, ktoré sú predmetom kontroly orgánu verejnej moci?

V praxi sa objavil názor, že zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám vyplýva, že ak sú nejaké dokumenty predmetom kontroly zo strany kontrolných orgánov, tak občania už nemajú právo sa oboznámiť s týmito dokumentmi. Je takýto výklad zákona udržateľný, správny a v súlade s Ústavou SR?

Právomoc súdu prikázať sprístupnenie informácií – prelom v prístupe občanov k informáciám?

Novela Občianskeho súdneho poriadku účinná od 1. januára 2012 zakotvila pre súdy právomoc prikázať orgánom verejnej moci, aby občanom sprístupnili informácie požadované na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Doteraz mali súdy možnosť iba zrušiť nezákonné rozhodnutie orgánov verejnej moci o nesprístupnení informácií a vec vrátiť úradu na nové konanie. Môže táto zmena priniesť prelom v doterajšej praxi príliš pomalého súdneho prieskumu a pomalého prístupu občanov k informáciám?

Stránky

Subscribe to RSS - infozákon