Uplatňovanie práva na dobrú správu vecí verejných v samospráve | 2013

S pojmom dobrej správy sa môžeme stretnúť vo viacerých dokumentoch Európskej únie a Rady Európy. Právo na dobrú správu vecí verejných je zakotvené v čl. 41 Charty základných práv Európskej únie. V Charte je však toto právo upravené vo vzťahu k orgánom a inštitúciám EÚ, nie vo vzťahu k orgánom členských štátov. Právo na dobrú správu tak, ako je definované v európskych dokumentoch, predstavujeme v časti | 1 |.

 

V slovenskej legislatíve sa explicitne pojem dobrej správy nepoužíva, nie je nijako definovaný a slovenský právny systém nezakotvuje právo na dobrú správu. Napriek tomu sa doň princípy dobrej správy premietajú a nachádzajú vyjadrenie v ustanoveniach viacerých zákonov. Právu na dobrú správu v právnom systéme SR sa venujeme v časti | 2 |.

 

Právo na dobrú samosprávu sme sa v časti | 3 | pokúsili definovať ako uplatňovanie princípov dobrej správy zakotvených v dokumentoch Európskej únie a Rady Európy a implicitne obsiahnutých aj v slovenskej legislatíve na fungovanie územnej samosprávy. Z dvoch vyššie naznačených chápaní dobrej správy bude právo na dobrú samosprávu súvisieť skôr s tým širším vymedzením správy ako správy veci verejných, nielen správy v zmysle správneho konania.

 

V prístupe k uplatňovaniu princípov dobrej správy do prostredia územnej samosprávy v SR možno postupovať dvoma spôsobmi – zhora a zdola.

 

Cesta zhora znamená zakotvenie práva na dobrú správu na úrovni právnych aktov EÚ nielen vo vzťahu k orgánom a inštitúciám EÚ, ale aj vo vzťahu k orgánom verejnej správy členských štátov. Následne alebo súčasne by mohlo byť právo na dobrú správu zakomponované do Ústavy Slovenskej republiky ako jedno zo základných práv a slobôd. Explicitná definícia pojmu dobrej správy by sa mala objaviť aj zákonoch, najmä v správnom poriadku a zákone o obecnom zriadení.

 

Cesta zdola znamená snahu o uplatňovanie princípov dobrej samosprávy, resp. dobrej správy vecí verejných v činnosti samosprávy, presadzovanie a uplatňovanie predpisov a opatrení, ktoré budú na úrovni samospráv posilňovať princípy transparentnosti a participácie. A to aj bez explicitného definovania pojmu dobrej správy na úrovni zákonov, či dokonca ústavy a právnych aktov EÚ.

Dokument na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
a5_pravo_na_dobru_spravu_veci_verejnych.pdf965.18 KB