Všeobecne záväzné nariadenie obce o niektorých podmienkach účasti obyvateľov obce a ďalších osôb na samospráve obce

Zámerom predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia je vytvoriť podmienky pre účasť obyvateľov obce a ďalších osôb na samospráve obce. Podľa čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) „Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov.“ Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon“) sa obyvateľ obce zúčastňuje na samospráve obce. Okrem práva voliť a byť volený do orgánov obce,  práva hlasovať v miestnom referende a práva zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor má aj právo zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a právo obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce (§3 ods. 2 písm c) a d) zákona). Právo zúčastniť sa na zasadnutiach zastupiteľstva a obracať sa na orgány obce majú aj ďalšie osoby, ktoré majú právo sa podieľať na samospráve obce podľa § 3 ods. 5 zákona. Petičné právo je zaručené v čl. 27 ods. 1 ústavy a bližšie upravené v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Účelom tohto nariadenia je upraviť výkon týchto práv v podmienkach obce tak, aby ich mohli obyvatelia obce a ďalšie osoby reálne uplatňovať a efektívne sa zúčastňovať na správe vecí verejných v obci.

 

Dokumenty na stiahnutie:

§ Dôvodová správa

§ Všeobecne záväzné nariadenie obce

o niektorých podmienkach účasti obyvateľov obce a ďalších osôb na samospráve obce

 

Dokumenty sú dostupné osobitne v otvorenom formáte

 

Verzia:

Aktualizované k 20 | 03 | 2013