Všeobecne záväzné nariadenie obce o organizácii miestneho referenda

Zámerom predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia je upraviť vyhlásenie, prípravu, priebeh a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda. Podľa čl. 67 Ústavy Slovenskej republiky sa územná samospráva okrem zhromaždení obyvateľov obce a orgánov obce uskutočňuje aj miestnym referendom. Podľa § 3 ods. 2 písm. b)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa obyvateľ obce zúčastňuje na samospráve obce a má pravo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum). Podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona samosprávu obce vykonávajú obyvatelia miestnym referendom.

 

Zákonná úprava miestneho referenda je obsiahnutá v § 11a zákona, ktorý v odseku 9 stanovuje, že podrobnosti o organizácií miestneho referenda ustanoví obec nariadením.

 

Účelom tohto nariadenia je upraviť podrobnosti o organizácii miestneho referenda tak, aby  obyvatelia obce mohli reálne uplatňovať túto formu výkonu samosprávy a efektívne sa zúčastňovať na správe vecí verejných v obci.

 

Dokumenty na stiahnutie:

§ Dôvodová správa

§ Všeobecne záväzné nariadenie obce o organizácii miestneho referenda

 

Dokumenty sú dostupné osobitne v otvorenom formáte

 

Verzia:

Aktualizované k 27 | 03 | 2013