Vzory a modelové dokumenty

Všeobecne záväzné nariadenie obce o niektorých podmienkach účasti obyvateľov obce a ďalších osôb na samospráve obce

Zámerom predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia je vytvoriť podmienky pre účasť obyvateľov obce a ďalších osôb na samospráve obce.Okrem práva voliť a byť volený do orgánov obce,  práva hlasovať v miestnom referende a práva zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor má aj právo zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a právo obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce. Účelom tohto nariadenia je upraviť výkon týchto práv v podmienkach obce tak, aby ich mohli obyvatelia obce a ďalšie osoby reálne uplatňovať a efektívne sa zúčastňovať na správe vecí verejných v obci.  

Pravidlá zverejňovania informácií prostredníctvom internetovej stránky obce

Zámerom predkladaného materiálu je stanoviť pravidlá zverejňovania informácií o činnosti samosprávy obce prostredníctvom internetu. Návrh sa opiera o zákon o slobodnom prístupe k informáciám a na jeho základe upravuje zverejňovanie informácií v podmienkach samosprávy obce. Návrh vychádza zo snahy o maximálnu transparentnosť a otvorenosť činnosti obecnej samosprávy a zo snahy čo najviac zjednodušiť občanom prístup k informáciám. Preto sa sústreďuje na zverejňovanie informácií prostredníctvom internetu, ktorý sa stáva čoraz rozšírenejším prostriedkom komunikácie a je predpoklad, že tendencia jeho rozširovania bude naďalej pokračovať a počet jeho užívateľov sa bude zväčšovať.