Zverejňovanie informácií samosprávami a aktívne informovanie verejnosti prostredníctvom webstránok | 2013

Okrem individuálneho sprístupňovania informácií na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb majú obce zákonmi stanovenú povinnosť niektoré informácie zverejňovať aktívne. Zverejňovaním informácie sa rozumie taký spôsob, ktorý každému umožní zverejnenú informáciu opakovane vyhľadávať a získavať. Môže ísť o zverejnenie na webstránke obce, na jej úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, v tlači a podobne (§ 4 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám). Povinnému zverejňovaniu informácií na webstránkach miestnej samosprávy právnom systéme v SR sa venujeme v časti | 1 |.

 

Vzorku 247 samospráv, medzi ktorými bolo všetkých 138 miest, všetkých 17 mestských častí Bratislavy, všetkých 22 mestských častí Košíc a 70 vybraných obcí z rôznych veľkostných kategórií, sme oslovili so žiadosťou o informácie s požiadavkou na zodpovedanie otázok, týkajúcich sa okrem iného aj toho, čím sa pri zverejňovaní informácií riadia. Ako vyplýva z našej analýzy, 66 z celkového počtu 212 samospráv, ktoré nám odpovedali, uvádza, že sa pri zverejňovaní informácií riadi nejakým dokumentom, či už interným predpisom alebo verejnou smernicou alebo iným typom. Dve tretiny samospráv sa pri zverejňovaní informácií neriadi žiadnym vlastným dokumentom. V tých samosprávach, ktoré sa pri zverejňovaní informácií nejakým typom dokumentu riadia, prevládajú smernice. Úprave zverejňovania informácií na webstránkach na úrovni miestnej samosprávy sa venujeme v časti | 2 |.

 

Webstránky mnohých našich samospráv nie sú prehľadné, majú nefunkčné vyhľadávanie a často nespĺňajú stanovené štandardy pre informačné systémy verejnej správy. V časti | 3 | sa pokúsime poukázať na dobré a zlé príklady webstránok samospráv nie z pohľadu štandardov a ich dodržiavania, ale skôr z hľadiska zverejňovania informácií a aktívneho informovania verejnosti.

 

V závere tejto štúdie v časti | 4 | predkladáme naše odporúčania pre samosprávy týkajúce sa zverejňovania informácií a aktívneho informovania verejnosti prostredníctvom webstránok.

Dokument na stiahnutie: