Zákony a iné predpisy

Základný legislatívny rámec územnej samosprávy na úrovni obcí

 

Legislatíva pre správu vecí verejných na úrovni územnej samosprávy v Slovenskej republike je tvorená  stovkami zákonov a podzákonných noriem. Základný rámec, akúsi kostru organizmu, tvorí niekoľko zákonov, ktoré upravujú jednotlivé oblasti fungovania územnej samosprávy, ako i práv a povinností občanov. Odkazy na ne prinášame nižšie:

 

§ Ústava Slovenskej republiky

§ zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

§ zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

§ zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve

§ zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

§ zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

§ zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

§ zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

§ zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice

§ zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

§ zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

§ zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

§ zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

§ zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

§ zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

§ ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

§ zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

§ zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady

§ zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

§ nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

§ zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

§ zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

§ Európska charta miestnej samosprávy

§ opatrenia a metodické usmernenia Ministerstva financií SR